งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย  (Research Fellow)

            มีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

    1. วัตถุประสงค์

                 ส่งเสริมแพทย์วิจัยในภาควิชาคลินิก เพื่อสนับสนุนภาควิชาให้มีโอกาสคัดเลือก และสร้างอาจารย์ที่มีศักยภาพการวิจัย

    1. หลักเกณฑ์ประกอบการให้ทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                 ให้แพทย์ผู้ช่วยวิจัยทำสัญญาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน ตำแหน่งแพทย์ โดยมีสัญญาครั้งละ 1 ปี

    1. คุณสมบัติของผู้รับทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                 3.1  อาจารย์ / นักวิจัย

                 3.2  มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนเชิงวิชาการ

                 3.3  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่รับรองโดย สกอ. ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ขอรับทุนต้องเป็นชื่อแรกหรือชื่อหลัก หรือมีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร หรืออยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

                 3.4 ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาตามโครงการพัฒนาการวิจัยของภาควิชาตามยุทธศาสตร์คณะ หรืออยู่ในกลุ่มเครือข่ายวิจัยนานาชาติและศูนย์วิจัยเป็นเลิศ (Center of Research Excellence) ของคณะ

    1. คุณสมบัติของแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                  4.1  สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต

                  4.2  ต้องปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลา

    1. ภาระผูกพันของแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                  5.1  ต้องส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน Scopus database โดยมีแพทย์ผู้ช่วยวิจัยเป็นชื่อร่วม (Coauthor) อย่างน้อย 1 เรื่อง / ปี โดยที่ผลงานวิจัยนี้ ต้องมีอาจารย์หรือนักวิจัยหรืออาจารย์ภายในกลุ่มวิจัยเป็น Corresponding author (ในกรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงกับฝ่ายวิจัยไว้ล่วงหน้า สามารถยื่นขอส่งงานในรูปแบบอื่น เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา

                  5.2  ต้องรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน

            ในกรณี แพทย์ (ผู้ช่วยวิจัย) ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ) จะสามารถได้รับพิจารณาประเมินผลงานตามที่ได้ให้ข้อตกลงกับทางคณะกรรมการตามระบบประเมินปกติ

รอบการพิจารณาทุน ประจำปี 2563

ครั้งที่

รอบพิจารณา

1/2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

2/2563

30 เมษายน 2563

3/2563

25 มิถุนายน 2563

4/2563

27 สิงหาคม 2563

5/2563

29 ตุลาคม 2563

6/2563

24 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : การส่งพิจารณาทุนจะต้องส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนถึงรอบการพิจารณา

หมายเหตุ : รอบการพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

📞 ผู้ประสานงาน: คุณนวลรัตน์ หนูขาว   ติดต่อเบอร์ 02 419 2649