ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “Cyborg Medicine:Human-AI Integrationand Bio-DigitalAugmentation for Human Health Enhancement”

ข่าวแพทย์ ข่าวโทเอก

การบรรยายพิเศษเรื่อง “Cyborg Medicine:Human-AI Integrationand Bio-DigitalAugmentation for Human Health Enhancement”

โดยได้รับเกียรติจากวิทยาภายนอกคณะฯ “คุณพัทน์  ภัทรนุธาพร”  จากสถาบัน MIT Media Lab Massachusetts Institute of Technology

ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา เวลา 13.00-15.30 น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 02-4192995-7, 02-4192630