Postgradute Education Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23
จัดขึ้นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลักษณะผลงานที่เปิดรับ

  • เป็นผลงานทางวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่เคยตีพิมพ์ หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการใดมาก่อน
  • เป็นผลงานวิจัย ในกลุ่ม
   • กลุ่มการศึกษา
   • กลุ่มการบริหารและการจัดการ
   • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://orasis.crru.ac.th/gds_gnru/index.php/main หรือโทร 053-776026 (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)