สำหรับหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง

คำชี้แจงสำหรับผู้เรียนและตารางสอน

Pain Mechanisms and Rationale for Treatment 

Ethical Review Process of Human Research

ตารางการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน (Basic Course)

>>>> Download ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Proposal)

 >>>> ตารางการสอบSIID 521, 522 และ 523 

>> ตารางสอน รายวิชาแกน ศรคร 521 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ (ปี 2562)New

>> คำชี้แจงสำหรับผู้เรียน รายวิชา ศรคร 521 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562

>> ตารางสอนรายวิชาเลือก 1: ศรคร 523 การบริหารทางการแพทย์ 

✍ คำชี้แจงการสอนรายวิชา(เลือก) ศรคร 523 การบริหารทางการแพทย์ ปีการศึกษา 2562

✍ เอกสารประกอบรายวิชาจริยธรรมทางการแพทย์ SIID52 

✍ คำชี้แจงการสอนรายวิชาแกน ศรคร 524 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์ 

สรุปการเข้าห้องเรียน

ตารางสอบ

ปี 2563

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 29 มกราคม 2563

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 22 มกราคม 2563

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 16 มกราคม 2563

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 8 มกราคม 2563

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 18 มีนาคม 2563 (New)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 4 มีนาคม 2563

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


ปี 2562

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 23 มกราคม 2562
นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 16 มกราคม 2562
รศ.พญ.วิไล คิปต์นิรัติศัยกุล

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 16 มกราคม 2562
ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย, รศ.พญ.วิไล คิปต์นิรัติศัยกุล, รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ

Geriatric Medicine for First Year Residents

Under-nutrition in hospitalized elderly: Why and How to Prevent


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 9 มกราคม 2562

Solid Organ Transplantation

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
รศ.ดร.นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ, รศ.นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, ผศ.พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ, อ.นพ.ปเนต ผู้กฤตยาคามี

Palliative Care (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

อ.นพ.ปเนต ผู้กฤตยาคามี

Psychological Distress in Palliative Care (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

Psychosocial and Spiritual Care in Palliative Care (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 6 มีนาคม 2562
ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

🖊 เมษายน 2562 New
รศ.ดร.นพ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

Basic principle in laboratory investigation and interpretation 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Slide

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Handout

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 28 สิงหาคม 2562

Intervention Radiology คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 21 สิงหาคม 2562

Physiology of Pain คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 14 สิงหาคม 2562

Screening Strategies Special Health Promotion in Older People
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 6 สิงหาคม 2562

SIID523 ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิตวิทยาที่แพทย์ควรทราบ
(รศ. พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน)
*ย้ายห้องสอนไปที่ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3 ห้องบรรยายเฉลิมพรมมาส*

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการที่แพทย์ควรทราบ
(รศ.พญ. พนัสยา เธียรธาดากุล)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Handout

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
(ผศ. พญ.พรสุข ชื่นสุชน)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 25 กันยายน 2562

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 18 กันยายน 2562

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 11 กันยายน 2562

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 4 กันยายน 2562

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 16 ตุลาคม 2562 New

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 9 ตุลาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 2 ตุลาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 25 ธันวาคม 2562 New

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 4 ธันวาคม 2562

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


ปี 2561

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 31 มกราคม 2561
รศ. นพ. สุพจนพงศประสบชัย
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

อ.นพ. ปเนต ผู้กฤตยาคามี

Palliative care.ppt

Psychosocial Spiritual Care 2017.docx


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 24 มกราคม 2561
อ.พญ. นลินี เปรมัษเฐียร
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รศ.พญ. กลีบสไบ สรรพกิจ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


คำชี้แจงการสอนรายวิชา บริหารทางการแพทย์


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 20 มกราคม 2561
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 17 มกราคม 2561
ผศ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 10 มกราคม 2561
รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

Rational Use of Antimicrobial Agents

Question

Rational Use of Medicine


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
รศ. พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแผนการสอน


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 21 มีนาคม 2561

Risk Management in Hospital

KM


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 7 มีนาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

Basic Principle of Laboratory Investigations and Interpretation

Common Pitfalls in Ordering Laboratory Tests

Principle of Microbiology laboratory investigation


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
Adult Learning Handout


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ชี้แจงการเรียนและตารางสอน 2561

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 29 สิงหาคม 2561

ตารางสอนรายวิชาแกน ศรคร 521 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์

ประกาศแจ้งแพทย์ประจำบ้านOnline

คำชี้แจงการสอนรายวิชาแกน ศรคร 524 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์

Slide การวิจัยทางคลินิก


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Health promotion and disease prevention in older people


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 15 สิงหาคม 2561

ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการที่แพทย์ควรทราบ 1

ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการที่แพทย์ควรทราบ 2

ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการที่แพทย์ควรทราบ 3


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 8 สิงหาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 26 กันยายน 2561

Secondary Study Research Methodology I


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 19 กันยายน 2561

Primary Research Study Methodology II


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 12 กันยายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 5 กันยายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Immunity to infection…

Basic Immune Response

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 26 ธันวาคม 2561
ศ.พญ.สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์

Surgical Septic Shock

Resuscitation in Surgical Septic Shock Patient


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 26 ธันวาคม 2561
ผศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 19 ธันวาคม 2561
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 19 ธันวาคม 2561
รศ.พญ.วนัทปรียา พงษ์สามารถ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 12 ธันวาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ปี 2560

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 :  ผศ.นพ. ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 :  ผศ.พญ. ปาริชาติ เพิ่มพิกุล
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ผศ.พญ.ศันสนีย์  เสนะวงษ์
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 คำชี้แจงรายวิชา สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ผู้เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 30 สิงหาคม 2560:
อ.ดร.พญ.ดวงจิต กนิษฐานนท์
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

อ. ดร.นพ. พรนพ นัยเนตร
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


คำชี้แจงการสอนรายวิชาแกน ศรคร 524 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 30 สิงหาคม 2560:
อ.ดร.นพ. ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 23 สิงหาคม 2560:
ผศ.พญ.พจมาน พิศาลประภา และอ.พญ.ตุลยา สีตสุวรรณ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 9 สิงหาคม 2560: รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2560: รศ. ดร.นพ. ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 27 กันยายน 2560:
รศ. พญ. ศิริพร ปิติมานะอารี
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 13 กันยายน 2560:
รศ.ดร.ภญ.กนกวรรณ ติลกสกุลชัย
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 6 กันยายน 2560:
ศ.นพ. วิษณุ  ธรรมลิขิตกุล
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 4 ตุลาคม 2560:
อ.นพ.ปฐมพงษ์ อึ้งประเสริฐ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 27 ธันวาคม 2560
ผศ.นพ. ยงค์ รงค์รุ่งเรือง
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 13 ธันวาคม 2560
รศ.ดร. ไพรัช  สายวิรุณพร
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 ตารางสอนรายวิชาแกน ศรคร 521 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


🖊 ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Proposal) สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด