สำหรับหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง

คำชี้แจงสำหรับผู้เรียนและตารางสอน

Pain Mechanisms and Rationale for Treatment 

Ethical Review Process of Human Research

ตารางการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน (Basic Course)

>>>> Download ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Proposal)

 >>>> ตารางการสอบSIID 521, 522 และ 523 

>> ตารางสอน รายวิชาแกน ศรคร 521 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ (ปี 2562)New

>> คำชี้แจงสำหรับผู้เรียน รายวิชา ศรคร 521 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2562

>> ตารางสอนรายวิชาเลือก 1: ศรคร 523 การบริหารทางการแพทย์ 

✍ คำชี้แจงการสอนรายวิชา(เลือก) ศรคร 523 การบริหารทางการแพทย์ ปีการศึกษา 2562

✍ เอกสารประกอบรายวิชาจริยธรรมทางการแพทย์ SIID52 

✍ คำชี้แจงการสอนรายวิชาแกน ศรคร 524 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์ 

สรุปการเข้าห้องเรียน

ตารางสอบ

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560