ตารางการอบรมความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน (Basic Course)

>>>> Download ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Proposal)

 >>>> ตารางการสอบSIID 521, 522 และ 523 

เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 26 กันยายน 2561

Secondary Study Research Methodology I

เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 19 กันยายน 2561

Primary Research Study Methodology II

เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 12 กันยายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 5 กันยายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Immunity to infection…

Basic Immune Response

 

เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 29 สิงหาคม 2561

ตารางสอนรายวิชาแกน ศรคร 521 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์

ประกาศแจ้งแพทย์ประจำบ้านOnline

คำชี้แจงการสอนรายวิชาแกน ศรคร 524 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์

Slide การวิจัยทางคลินิก

เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 22 สิงหาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Health promotion and disease prevention in older people

เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 15 สิงหาคม 2561

ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการที่แพทย์ควรทราบ 1

ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการที่แพทย์ควรทราบ 2

ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการที่แพทย์ควรทราบ 3

เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 8 สิงหาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

Basic Principle of Laboratory Investigations and Interpretation

Common Pitfalls in Ordering Laboratory Tests

Principle of Microbiology laboratory investigation


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
Adult Learning Handout


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ชี้แจงการเรียนและตารางสอน 2561


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 21 มีนาคม 2561

Risk Management in Hospital

KM


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 7 มีนาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

Rational Use of Antimicrobial Agents

Question

Rational Use of Medicine


 

 

เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
รศ. พญ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแผนการสอน


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 31 มกราคม 2561
รศ. นพ. สุพจนพงศประสบชัย
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

อ.นพ. ปเนต ผู้กฤตยาคามี

Palliative care.ppt

Psychosocial Spiritual Care 2017.docx


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 24 มกราคม 2561
อ.พญ. นลินี เปรมัษเฐียร
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รศ.พญ. กลีบสไบ สรรพกิจ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


คำชี้แจงการสอนรายวิชา บริหารทางการแพทย์


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 20 มกราคม 2561
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รศ.พญ.วนัทปรียา  พงษ์สามารถ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 17 มกราคม 2561
ผศ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 10 มกราคม 2561
รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 27 ธันวาคม 2560
ผศ.นพ. ยงค์ รงค์รุ่งเรือง
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 13 ธันวาคม 2560
รศ.ดร. ไพรัช  สายวิรุณพร
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


ตารางสอนรายวิชาแกน ศรคร 521 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น (Preliminary Research Proposal) สำหรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 4 ตุลาคม 2560: 
อ.นพ.ปฐมพงษ์ อึ้งประเสริฐ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 27 กันยายน 2560: 
รศ. พญ. ศิริพร ปิติมานะอารี
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 13 กันยายน 2560: 
รศ.ดร.ภญ.กนกวรรณ ติลกสกุลชัย
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 6 กันยายน 2560: 
ศ.นพ. วิษณุ  ธรรมลิขิตกุล
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 30 สิงหาคม 2560: 
อ.ดร.พญ.ดวงจิต กนิษฐานนท์
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

อ. ดร.นพ. พรนพ นัยเนตร
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


คำชี้แจงการสอนรายวิชาแกน ศรคร 524 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 30 สิงหาคม 2560: 
อ.ดร.นพ. ยุทธนา ศรีนวลประเสริฐ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 23 สิงหาคม 2560: 
ผศ.พญ.พจมาน พิศาลประภา และอ.พญ.ตุลยา สีตสุวรรณ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 9 สิงหาคม 2560: รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2560: รศ. ดร.นพ. ประวิทย์ อัครเสรีนนท์
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 :  ผศ.นพ. ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 :  ผศ.พญ. ปาริชาติ เพิ่มพิกุล
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


เอกสารประกอบการเรียน วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 : ผศ.พญ.ศันสนีย์  เสนะวงษ์
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด


คำชี้แจงรายวิชา สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 ผู้เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด