ประกาศรายนามผู้รับทุนบัณฑิตศึกษา รอบ2

กำหนดการทุน รอบ 2

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช จ.นครปฐม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น 

>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร(Word) <<

>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร(PDF File) <<


 

Course schedule for semester 2/17

————————-

SIPM 507 Medical Pharmacology II

SIPM 604 New Drug Development II

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรสรีรวิทยาการแพทย์ผู้ชนะรางวัลนำเสนอผลงานแบบ poster และ oral
ในงานประชุมวิชาการ 45th physiology society of Thailand ดังนี้

  • นางสาวเกศสิรินทร์ ร่วมยอด ผู้ชนะรางวัล The Best oral presentation
  • นางสาวกาญจนา สุขศรี ผู้ชนะรางวัล The Best poster presentation
สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทยขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ ภายใต้หัวข้อการประชุม “ 21st century era of Anatomy” ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดการประชุมสามารถเปิดดูได้ที่ website ของสมาคม กายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย www.thaianatomy.com 
หรืออีเมล์ aat41.anatomy@gmail.com

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า สำหรับบุคคลทั่วไป และนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยจะเปิดสอนในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนบางรายวิชาในหลักสูตร สามารถเลือกเรียนในห้องเรียน หรือเรียนออนไลน์ได้ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.grad.mahidol.ac.th

ดูรายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://shee.si.mahidol.ac.th/master

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแผ่นพับ

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Phyo Kyaw Lynn นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา (อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร. ภก.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย) ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ Cancer Precision Medicine Academic Conference , คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-16 พ. ย. 2017.

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Prof. George Baillie, Dean of Graduate Studies, University of Glasgow, Scotland ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) เพื่อจัดทำหลักสูตร Joint Degree ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อได้รับปริญญาจากทั้ง 2 สถาบัน


โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ ห้องประชุมคณะ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหารจากทางคณะฯ ประกอบด้วย 
– ศ.พญ.สุวรรณี สุรเสรณีวงศ์ รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช
– รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
– รศ.นพ.สิทธ์ สาธรสุเมธี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
– ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
– ผศ.ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

CR: ภาพและข่าวต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก Facebook: Siriraj International Relations

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรกนก นิ่มน้อย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.พันโทหญิง ดร. สุพิน ชมภูพงษ์
ได้รับรางวัล Best poster presentation ในงานประชุมวิชาการระดับประเทศ 21st Thai Neurosciences Society Annual Conference ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรป.โท-เอก เภสัชวิทยา (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่ พ.ย.60-เม.ย60

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://sipharmacology.org/graduate_programs.php