📢 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Seoul National University เกาหลีใต้ 📢

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 2. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีผลสอบภาษาอังกฤษ / ภาษาเกาหลีตามที่กำหนด (TOEFL IBT 88, IELTS 6.0, TEPS 560 / KLPT TOPIK Level 5)

✍ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องทำการตรวจสอบรายวิชาที่จะศึกษาและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sugang.sun.ac.kr

📢 ขอเชิญร่วมงาน 📢
Study in Australia Elite Universities Interview Program 2019 นิทรรศการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ติดต่อ คุณอุษา สันตติทรัพย์ ที่ 086-570-6760 หรือ usa@insight.in.th

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢

“ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
(Japanese Government MEXT)” 

 

📃 แก่ผู้ที่สนใจจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก
ณ Juntendo University ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม 2562 

 

✍ โดยขอให้เสนอรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปยัง Juntendo University 
โดยตรงทางอีเมล juic@juntendo.ac.jp

 

📞 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน คุณสมบัติผู้รับทุน และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์

📢ประชาสัมพันธ์📢

“โครงการ Toyama University Exchange Program – Fall 2019”

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนหรือทำวิจัย ณ Toyama University ประเทศญี่ปุ่น

⏰ ระยะเวลากิจกรรมแลกเปลี่ยนหรือทำวิจัย

 • 1 ภาคการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 หรือ
 • 1 ปีการศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563

👩👨 คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ถือสัญชาติไทย
 2. ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

📅 ปิดรับสมัคร

 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

🔎 ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่ University of Toyama

📣 ทุนการศึกษาจาก Kunming University of Science and Technology (KUST) ประจำปี 2019-2020 📣

 1. 2019 Chinese Government Scholarship Program (CSC Scholarship) ทุนปริญญาเอก

 2. KUST Post-Graduate Scholarship Program ทุนปริญญาโทและเอก ทุน Full scholarship ครอบคลุม tuition fee, registration fee, international student insurance, accommodation และ living allowance มีรายละเอียดดังนี้

  • สำหรับปริญญาโท: : 1,700 RMB/เดือน 

  • สำหรับปริญญาเอก: 2,000 RMB/เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนและหลักสูตรสาขาได้ที่เว็บไซต์นี้ 

http://www.kmust.edu.cn

📢 Graduate Research Forum 2019 📢
is now available for abstract/manuscript submission

📅 Submission date: now – 23 Feb 2019

👉 Please visit our website via www.sirirajgrad.com/grf2019

Ph.D. Students-Wanted Mahidol-Kumamoto
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 25 มกราคม 2562

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 📢

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานแนะนำหลักสูตร (CGI Open House 2019) และสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีชีวภาพ
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีชีวภาพ
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย GPA >=75
 2. ผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อจากระดับปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วย GPA >= 3.50
 3. ผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกต่อจรากระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาด้วย GPA >= 3.50
 4. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่อไปนี้
  1. Science: Chemistry, Biotechnology, Genetics, Microbiology, Molecular Biology, Environmental Sciences, Toxicology
  2. Medical Sciences: Medicine, Medical Technology, Nursing, Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
  3. สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cgi.ac.th

📣  ขอเชิญส่งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 📣

 

“พัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy)
และการสอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีพื้นฐาน”

 

ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และเข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีพื้นฐาน โดยมีกระบวนการ ดังนี้

 1. เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ e-learning ก่อนเข้ารับการอบรมแบบ Intensive Course
 2. เข้ารับการอบรม Intensive Course
 3. สอบประเมินสมรรถนะความสามารถด้านไอทีขึ้นพื้นฐาน

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกที่นี่