📢 เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา 2561 (รอบที่ 2) 📢

📣 ทุนปริญญาตรีและหลังปริญญา 📣

จาก Academia Sinica และ 30 มหาวิทยาลัยในไต้หวัน

เพื่อเรียนต่อในสาขาสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 เน้น 10 อุตสาหกรรม ได้แก่

 • next-generation automative
 • smart electronic
 • affluent
 • medical and wellness tourism
 • agriculture and biotechnology
 • food for the future
 • robotics
 • medical hub
 • aviation and logistics
 • biofuels and biochemical and digital economy

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้

👉 รายละเอียดแต่ละอุตสาหกรรมที่กล่าวมาข้างต้น

👉 รายละเอียดทุนการศึกษา

และขอคำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับทุนและการศึกษาโดยติดต่อทาง  LINE:@TTedu or the หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Taiwan Education Center in Thailand

📢 ประกาศ 📢

ทุนการศึกษาจาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
สำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปี 2561

🖊 คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

 1. เป็นนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ลงทะเบียนเข้าศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 2. มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษาพ.ศ.2518
 3. เป็นสมาชิกประเภทใดประเภทหนึ่งของสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. เป็นผู้ทำกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบิรหารองค์การนักศึกษาบัณฑิต คณะกรรมการชมรมต่าง ๆ ในบัณฑิตวิทยาลัยหรือกรรมการสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เป็นผู้ร่วมกิจกรรมขององค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ชมรมฯ หรือสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและมีผลงานดีเด่น เป็นผู้เสียสละต่อสังคม หรือเป็นผู้นำชื่อเสียงเกียรติคุณมาสู่มหาวิทยาลัย
 5. ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00  

🖊 การสมัครขอรับทุน
ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้

 1. ใบสมัครทุนศิษย์เก่าเพื่อนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม 1 ชุด
 2. รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1  นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3. สำเนา Transcript ระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จำนวน 1 ชุด
 4. หนังสือรับรอบจากอาจารย์จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปภาพที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมระบุ วันเดือนปี ชื่อกิจกรรม และผู้จัดกิจกรรม

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ณ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146 หรือ 0-2441-4125 ต่อ 117 โทรสาร 0-2800-2447

📞 ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทรข้างต้น 📞

❗ รับสมัครตั้งแตวันนี้ – 31 มกราคม 2562 (ในเวลาราชการ) ❗

📢 ประกาศ 📢

ทางภาควิชาโสตฯ ได้เปิดหลักสูตรสำหรับแพทย์ต่างชาติ มี 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรปริญญาโท   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

2. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสำหรับแพทย์ต่างชาติ   รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ 👇

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

❓ รู้หรือไม่ ?!? เรามีสภาฯ และ องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ❓

เรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน

ตอนนี้ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย กำลังเปิด รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อมาทำงานสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปี 2562

หากนักศึกษาท่านใดสนใจ สามารถติดต่อและสมัครได้ที่ประธานหลักสูตรฯ ของท่าน
📝 รับสมัครภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นะคะ 📝

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
📞 0 2441 4125 ต่อ 601
📩 Email: jatupong.yos@mahidol.ac.th

📣 ประกาศข่าวดีวันนี้ 📣

เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่สนใจจะเข้าอบรมทักษะการทำงานด้านวิจัย (Research Skills) ในโครงการอบรม

เรื่อง “การนำเสนอผลงานวิชาการอย่างมืออาชีพ (บรรยายไทย)”


🎙 บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


📍 วันที่จัดอบรม: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 8:30 – 16:00 น.

📍 สถานที่จัดอบรม: ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


นักศึกษาสามารถ คลิกที่นี่เพื่อเข้าดูรายละเอียด และ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

‼ รับเพียง 100 คนเท่านั้น ‼

Course Schedule

SIAN611 Advanced Human Genetics: Credit 2 (2-0-4)

Semester 2: January 7 – May 3, 2019

Room 415, 4th fl, Srisavarindira building

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Students can see the details and download the course schedule 

📚 Click here to download the course schedule 

📢 ประกาศ 📢 

“มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี”

ประกาศขอรับสมัครขอรับ

ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2561)

นักศึกษาท่านใดต้องการสมัครขอรับทุนสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งก์ข้างล่างนี้ 👇

รายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขการสมัครขอรับทุน

💡 ประกาศ 💡

ภาควิชาสรีรวิทยา จะจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง

“From Molecules to Behavior — Using Systems Biology to Understand Brain Disorders”  

โดย Professor Ingrid Y Liu, Ph.D., Institute of Medical Sciences, Tzu Chi University, Taiwan

ร่วมกับการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.3016.00 น.

 

❗ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ❗

สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อในลักษณะ exchange/dual program  ที่ Tzu Chi University, Taiwan

สามารถลงทะเบียนเพื่อพูดคุยและรับการสัมภาษณ์โดยตรงจาก Professor Ingrid Y Liu ตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็นเป็นต้นไป

📍 ณ ห้องประชุมดิถี  จึงเจริญ  อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 13  📍

👉ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

👉ลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์

**หมดเขตลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมส่ง CV วันศุกร์นี้ (23 พฤศจิกายน 2561)**

💡เปิดแล้ว💡
!!! หลักสูตรระยะสั้น “Clinical Pharmacology” !!!
โดย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
📝 เปิดรับสมัครวันนี้ – 21 ธันวาคม 2561
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-4199105