เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
ผศ.ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา พร้อมด้วยคุณวุฒินันท์ ธีระธนานนท์, คุณกฤษณา ทิพย์คำ และคุณธนาภรณ์ แก้วผลึก นักศึกษา ป.เอก สาขาสรีรวิทยาการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งนักศึกษาทั้ง 3 รายเป็น
ผู้ได้รับทุนนำเสนอผลงานจากคณะฯในการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ได้เข้าร่วมงานประชุมสรีรวิทยาสมาคมแห่งญี่ปุ่น เมืองทะกะมะสึ จังหวัดคะงะวะ ประเทศญี่ปุ่น
.

นอกจากนี้ คุณวุฒินันท์ ธีระธนานนท์ ได้รับรางวัล Best Presentation Awards จากการบรรยายในหัวข้อ Effect of sFlt-1 and preeclamptic serum on umbilical vein
endothelial inward rectifier potassium current alterations
โดยมี ผศ.ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
.
ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก: Department of Physiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital

 

1st Announcement for GRF2018 for Abstract/Proceeding Approval is now available via
https://sites.google.com/view/grf2018/delegates/check-status

For delegates who are required to edit, we have sent our reviewer’ comments via E-Mail already.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงาน 2 รางวัล ในงานประชุมจุลทรรศน์นานาชาติ The MST 35 International Conference ที่จัดเมื่อระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2561 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ The Imperial Mae Ping Hotel จังหวัดเชียงใหม่

– นส.อรอนงค์ มีอินถา ได้รับรางวัล The best oral presentation 
– นส. ศศิภา เพียรรำลึก ได้รับรางวัล The outstanding poster presentation

เปิดรับสมัคร “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21

ทั้ง อาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ และ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลวันที่  12 เมษายน 2561

 

สมัครผ่านทางระบบรับสมัครทุน คปก. ที่เว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th

ศึกษารายละเอียดวิธีการสมัคร และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน ต่างๆ ได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th/download.aspx

ประกาศรายนามผู้รับทุนบัณฑิตศึกษา รอบ2

กำหนดการทุน รอบ 2

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมศิริราช จ.นครปฐม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น 

>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร(Word) <<

>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร(PDF File) <<


 

Course schedule for semester 2/17

————————-

SIPM 507 Medical Pharmacology II

SIPM 604 New Drug Development II

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรสรีรวิทยาการแพทย์ผู้ชนะรางวัลนำเสนอผลงานแบบ poster และ oral
ในงานประชุมวิชาการ 45th physiology society of Thailand ดังนี้

  • นางสาวเกศสิรินทร์ ร่วมยอด ผู้ชนะรางวัล The Best oral presentation
  • นางสาวกาญจนา สุขศรี ผู้ชนะรางวัล The Best poster presentation
สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทยขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ ภายใต้หัวข้อการประชุม “ 21st century era of Anatomy” ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดการประชุมสามารถเปิดดูได้ที่ website ของสมาคม กายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย www.thaianatomy.com 
หรืออีเมล์ aat41.anatomy@gmail.com

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า สำหรับบุคคลทั่วไป และนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยจะเปิดสอนในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนบางรายวิชาในหลักสูตร สามารถเลือกเรียนในห้องเรียน หรือเรียนออนไลน์ได้ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4-15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.grad.mahidol.ac.th

ดูรายละเอียดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://shee.si.mahidol.ac.th/master

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแผ่นพับ