เวทีนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น
(Innovative Thesis Award)

📣 ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน…
“รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2562
(Innovative and Distinguished Thesis Award Presentation)

📅 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562
 เวลา: 09.00 – 16.00 น.
📌 ณ ห้อง 305, 322, 323, 324, 325 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทุนบัณฑิตศึกษา 2562

✅กำหนดการลงทะเบียนเรียน การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

ภาคต้น ลงทะเบียนปกติ : จันทร์ 8 ก.ค. – ศุกร์ 19 ก.ค. 2562
ชำระเงินค่าลงทะเบียนของการลงทะเบียนปกติ วันสุดท้ายภายใน เวลาไม่เกิน 23.00 น. : ศุกร์ 9 ส.ค. 2562

ดูรายละเอียดกำหนดการต่างๆ ได้ที่ :
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/

สอบถามเพิ่มเติม : 0 2441 4125 ต่อ 101 – 107

https://drive.google.com/open?id=1JMtutQSW7S8POsEAdTnpLcZi0s-3-8e6

📢 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563
(Japanese Government (MEXT) Scholarship 2020) 📢

✍ สมัครวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562

📋 ส่งเอกสาร ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

📚 ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html 

🎉 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สมัครเข้าร่วมโครงการ.. เคล็ดลับของนักสร้างสรรค์นวัตกรรม (Design of creative thinking)
 
📃 วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562
📍 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 

🎉 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดให้บริการระบบจองคิว
แก่ผู้ขอรับบริการ ล่วงหน้า ผ่าน Application “MU GRAD Q” 🎉

เพื่อให้บริการ สำหรับ…
✅ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม
✅ประวัตินักศึกษา
✅หลักฐานการศึกษา
✅วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
✅พิจารณาวารสาร / ประชุมวิชาการ
✅การสมัครเข้าศึกษา
✅รายงานตัวเข้าศึกษา
✅ขอเอกสาร / ทำบัตรนักศึกษา

⏩ ดาวน์โหลด Application ได้ที่ App Store หรือ Google play
⏩ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=news&t=6&id=003

กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th ในระหว่างวันที่ 1 – 21 มิถุนายน 2562 โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ดังนี้

    1. ประสงค์เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
    2. ไม่ประสงค์เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (โดยสามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญบัตรได้ที่งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป)