วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 163 (The 163rd AUN – QA Programme Assessment at Mahidol University) โดยมี Dr. Arnel Onesimo O. Uy, Chief Assessor กล่าวถึงกระบวนการการตรวจประเมิน ในโอกาสนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 163 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2562 โดย มีหลักสูตรเข้ารับการตรวจประเมิน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะกายภาพบำบัด
(Doctor of Philosophy Program in Physical Therapy (International Program), Faculty of Physical Therapy)

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(Master of Science Program in Immunology (International Program), Faculty of Medicine Siriraj Hospital)

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(Master of Science Program in Anatomy, Faculty of Medicine Siriraj Hospital)

4.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
(Master of Public Health Program (International Program), Faculty of Public Health)

Cr. เว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/th/2019/163aun-qa-opensession/

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วม
โครงการอบรม “First Aid รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย”
(Leaderships and management skills)

📌วันที่ 5 ตุลาคม 2562
📌เวลา:08.30 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตศาลายา
📌วิทยากร : อาจารย์แพทย์หญิงพรรณอร เฉลิมดำริชัย, อาจารย์แพทย์หญิงภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ

✍️ สมัครได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/softskills/th/project.php?side_id=02&&proj_rn=01&&proj_id=GRSKL077

การดำเนินงานโครงการ Inbound graduate students

เมื่อวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้น งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ดำเนินการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก จาก Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยน เข้าศึกษาดูงาน เป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 

    1. Mr.Simon Larsson เข้าศึกษาดูงานที่ภาควิชา วิทยาภูมิคุ้มกัน โดยมีรศ.ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์ เป็นผู้ดูแล
    2. Miss Dhakshenya Archithy Dhinagaran เข้าศึกษาดูงานที่ภาควิชา เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โดยมีผศ.ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท เป็นผู้ดูแล

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2563

บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดประกาศทุนได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ..นักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น
ประจำปี 2562

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 🏆

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท

1. 5736035 SIMD/M นายรุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ประจำปี 2562 🏆

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท

1. 5337185 SIIM/M น.ส.ฤชุอร ยกชม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.พญ.ธารารัชต์ ธารากุล

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาเอก

1. 5337234 SIIM/D นายกิตติรัฐ กลับอำไพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 🏆

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ระดับปริญญาเอก

1.5636242 SIMM/D​ น.ส.อชิณญาณ์ เผือกรอด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย

Postgraduate admission 2019 Second Semester

Application period:
✅Thai Students: Aug 1, 2019 – Oct 10, 2019
✅International Students: Aug 1, 2019 – Sep 30, 2019

– More than 200 International and Thai Programs at Master’s and Doctoral level
– Scholarships and Research Funding Supports Available

Available Programs
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/

📘📚Online application
https://graduate.mahidol.ac.th/inter

Orientation International Postgraduate Students Academic Year 2019

New Student Orientation on August 24, 2019.

The orientation will help you to settle in the university, to connect you to your new community, student council, etc. You will also get the information about academic regulations, the requirement for graduation, tips to complete your study on time, health insurance, soft skills and extracurricular activities that you can join during your student life at Mahidol University.

Join the event in Room 408, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. (Faculty of Graduate Studies)

SIID 503 Research Methodology in Biomedicine
The 1st-semester academic year 2019

Click for downloading the schedule 

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2561 (ประจำปี 2562)
จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

🔢 จำนวนทุน 100 ทุน

      • สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 70 ทุน
      • บัณฑิตวิทยาลัย 30 ทุน

💸 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท

✍️ กำหนดการยื่นใบสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562

📢 ประกาศผลการพิจารณาภายใน วันที่ 1 กันยายน 2562

🖋️ พิธีรับมอบทุน จะประกาศให้ทราบต่อไป

⤵️ ดาวน์โหลด