📢📢บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562

ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย ขอเรียนแจ้งมายังท่านเพื่อทราบ ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่องานในวันดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

🙏🙏🙏

Special Lecture:
Perspective & Expectations From Pharmaceutical Industry

ประชาสัมพันธ์ทุนบัณฑิตศึกษา 2562 รอบที่ 2

📣 ขอเชิญ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
โครงการอบรมหัวข้อ “บริหารอย่างไรกับคนที่ไม่ชอบรอ”

👨‍💼วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภา ปีติสันต์ วิทยาลัยการจัดการ

⌚ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
เวลา:13.00 – 16.00 น.

📌ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

🧾ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/softskills/th/project.php?side_id=02&&proj_rn=01&&proj_id=GRSKC050

📞สอบถามรายรายละเอียด​ 0​ 2441 4125​ ต่อ​ 600-605

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วม
โครงการอบรม “First Aid รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย”
(Leaderships and management skills)

📌วันที่ 5 ตุลาคม 2562
📌เวลา:08.30 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตศาลายา
📌วิทยากร : อาจารย์แพทย์หญิงพรรณอร เฉลิมดำริชัย, อาจารย์แพทย์หญิงภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ

✍️ สมัครได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/softskills/th/project.php?side_id=02&&proj_rn=01&&proj_id=GRSKL077

การดำเนินงานโครงการ Inbound graduate students

เมื่อวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้น งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ดำเนินการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก จาก Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยน เข้าศึกษาดูงาน เป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 

    1. Mr.Simon Larsson เข้าศึกษาดูงานที่ภาควิชา วิทยาภูมิคุ้มกัน โดยมีรศ.ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์ เป็นผู้ดูแล
    2. Miss Dhakshenya Archithy Dhinagaran เข้าศึกษาดูงานที่ภาควิชา เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โดยมีผศ.ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท เป็นผู้ดูแล

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2563

บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดประกาศทุนได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ..นักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น
ประจำปี 2562

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 🏆

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท

1. 5736035 SIMD/M นายรุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ประจำปี 2562 🏆

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาโท

1. 5337185 SIIM/M น.ส.ฤชุอร ยกชม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.พญ.ธารารัชต์ ธารากุล

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาเอก

1. 5337234 SIIM/D นายกิตติรัฐ กลับอำไพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 🏆

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ระดับปริญญาเอก

1.5636242 SIMM/D​ น.ส.อชิณญาณ์ เผือกรอด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย

University of Occupational and Environmental Health, Japan (UOEH)
Recruiting international students to join our graduate school

📝 For more information and the application form: https://www.uoeh-u.ac.jp/english/graduate/asiaprogram.html

Postgraduate admission 2019 Second Semester

Application period:
✅Thai Students: Aug 1, 2019 – Oct 10, 2019
✅International Students: Aug 1, 2019 – Sep 30, 2019

– More than 200 International and Thai Programs at Master’s and Doctoral level
– Scholarships and Research Funding Supports Available

Available Programs
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/

📘📚Online application
https://graduate.mahidol.ac.th/inter