https://drive.google.com/open?id=1JMtutQSW7S8POsEAdTnpLcZi0s-3-8e6

📢 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563
(Japanese Government (MEXT) Scholarship 2020) 📢

✍ สมัครวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562

📋 ส่งเอกสาร ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

📚 ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html 

🎉 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สมัครเข้าร่วมโครงการ.. เคล็ดลับของนักสร้างสรรค์นวัตกรรม (Design of creative thinking)
 
📃 วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562
📍 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 

🎉 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดให้บริการระบบจองคิว
แก่ผู้ขอรับบริการ ล่วงหน้า ผ่าน Application “MU GRAD Q” 🎉

เพื่อให้บริการ สำหรับ…
✅ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม
✅ประวัตินักศึกษา
✅หลักฐานการศึกษา
✅วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
✅พิจารณาวารสาร / ประชุมวิชาการ
✅การสมัครเข้าศึกษา
✅รายงานตัวเข้าศึกษา
✅ขอเอกสาร / ทำบัตรนักศึกษา

⏩ ดาวน์โหลด Application ได้ที่ App Store หรือ Google play
⏩ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=news&t=6&id=003

กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th ในระหว่างวันที่ 1 – 21 มิถุนายน 2562 โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ได้ดังนี้

  1. ประสงค์เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
  2. ไม่ประสงค์เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (โดยสามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญบัตรได้ที่งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป)

SIID501 Course Schedule Academic Year 2019

💥ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วม..💥
 
“โครงการอบรม พูดให้ปัง ฟังทางนี้”
 
👤 วิทยากร : คุณจีนา จีนาฟู วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ผู้ก่อตั้งบริษัท ออดิทอเรียม
 
วันที่จัดอบรม :วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
 
เวลา:08.30 – 12.00 น.
 
📌 สถานที่จัดอบรม :
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
สมัครและดูรายละเอียดได้ที่:
http://www.grad.mahidol.ac.th/softskills/th/project.php?side_id=01&&proj_rn=01&&proj_id=GRSKC04

350 Full Tuition Graduate Scholarship at Ton Duc Thang University in Vietnam, 2019

Applications Deadline: Before 30th Aprill 2019 (Fall semester) and 30th October 2019 (Spring semester)

Course Level: Master, PhD

Study Subject:

  • Master (200 scholarships): Accounting; Applied Mathematics; Automation and Control Engineering; Electronical Engineering; Communications Engineering; Business Administration; Chemical Engineering; Civil Engineering; Transportation Engineering; Computer Science; Economics Law; Environmental Engineering; Labor Protection; Finance and Banking; Applied Art; Sociology; Sports Management; Teaching English to Speakers of Other Languages
  • PhD (100 scholarships): Business Administration; Civil Engineering; Computer Science; Computational Science
  • Postdoc (50 fellowships): All fields (review based on research and publication ability)

Scholarship Award:

  • Total Fee tuition of master programme: $2000 – $2200 for the whole programme in 2 years
  • Total Fee tution of doctoral programme: $8700 for the whole programme in 4 years

Number of Scholarships: 350

Scholarship can be taken in: Before 15th July 2019 (Fall semester) and 15th December 2019 (Spring semester)

Further information: https://grad.tdtu.edu.vn/en/

How to Apply: Online Application

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2562”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 4 

หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”

📅 วันศุกร์ที่ 14  มิถุนายน 2562

📍 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร กรุงเทพฯ

รายเอียด

  • บทความวิจัยทุกบทความจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding Book) และ
  • บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

📝 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน/ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://confefence.sci.dusitac.th/sdnc2019/