ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วม
โครงการอบรม “First Aid รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย”
(Leaderships and management skills)

📌วันที่ 5 ตุลาคม 2562
📌เวลา:08.30 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตศาลายา
📌วิทยากร : อาจารย์แพทย์หญิงพรรณอร เฉลิมดำริชัย, อาจารย์แพทย์หญิงภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ

✍️ สมัครได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/softskills/th/project.php?side_id=02&&proj_rn=01&&proj_id=GRSKL077

การดำเนินงานโครงการ Inbound graduate students

เมื่อวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้น งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ดำเนินการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก จาก Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยน เข้าศึกษาดูงาน เป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 

    1. Mr.Simon Larsson เข้าศึกษาดูงานที่ภาควิชา วิทยาภูมิคุ้มกัน โดยมีรศ.ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์ เป็นผู้ดูแล
    2. Miss Dhakshenya Archithy Dhinagaran เข้าศึกษาดูงานที่ภาควิชา เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โดยมีผศ.ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท เป็นผู้ดูแล

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2563

บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดประกาศทุนได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ..นักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น
ประจำปี 2562

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 🏆

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท

1. 5736035 SIMD/M นายรุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ

2. 5337185 SIIM/M น.ส.ฤชุอร ยกชม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.พญ.ธารารัชต์ ธารากุล

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก

1. 5337234 SIIM/D นายกิตติรัฐ กลับอำไพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำ

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 🏆

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ระดับปริญญาเอก

1.5636242 SIMM/D​ น.ส.อชิณญาณ์ เผือกรอด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย
ประธานหลักสูตร: ผศ.ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล

Orientation International Postgraduate Students Academic Year 2019

New Student Orientation on August 24, 2019.

The orientation will help you to settle in the university, to connect you to your new community, student council, etc. You will also get the information about academic regulations, the requirement for graduation, tips to complete your study on time, health insurance, soft skills and extracurricular activities that you can join during your student life at Mahidol University.

Join the event in Room 408, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. (Faculty of Graduate Studies)

โครงการอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA

SIID 503 Research Methodology in Biomedicine
The 1st-semester academic year 2019

Click for downloading the schedule 

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2561 (ประจำปี 2562)
จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

🔢 จำนวนทุน 100 ทุน

      • สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 70 ทุน
      • บัณฑิตวิทยาลัย 30 ทุน

💸 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท

✍️ กำหนดการยื่นใบสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562

📢 ประกาศผลการพิจารณาภายใน วันที่ 1 กันยายน 2562

🖋️ พิธีรับมอบทุน จะประกาศให้ทราบต่อไป

⤵️ ดาวน์โหลด