Junior Research Fellowship Program 2021

Junior Research Fellowship Program 2021
สำหรับอาจารย์ / นักผู้จัยผู้ที่สนใจ เพื่อร่วมทำงานวิจัย ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ระยะเวลา: 2 – 6 เดือน

รายละเอียดการสนับสนุนทุน มีดังนี้

 1. บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (ไทย-ฝรั่งเศส)
 2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน €1,200
 3. การยืนยันตันและที่อยู่อาศัยกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (OFII) และค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 4. ค่าประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในฝรั่งเศส

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดผ่านทาง https://www.thailande.campusfrance.org/th/junior-research-fellowship-program

ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้การทำ Flexi Program

การอบรมความรู้การทำ Flexi Program

📢ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้การทำ Flexi Program ผ่านทางระบบออนไลน์โดยใช้ Application Zoom
-เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดทำ Flexi Program
-เป็นเวทีเพื่อสื่อสารให้แก่ภาควิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตร Flexi Program/ Modules ตามแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ฉบับ พ.ศ. 2563 – 2567
 
📅 วันที่ 9 กันยายน 2563
⏰ เวลา 9.00 – 11.00 น.
 
 ผู้สนใจเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนเพื่อรับ Meeting ID และดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.sirirajgrad.com/flexi-training ตั้งแต่วันนี้ – 7 กันยายน 2563
 
📞 ติดต่อผู้ประสานงานการอบรมได้ที่ หน่วยบัณฑิตศึกษา งานการศึกษาระดับหลังปริญญา (คุณจารุวัฒน์ และคุณวรางคนา) โทร. 96405-6 หรือ Email: sigradstudy@gmail.com

Asia International Educational Program for Graduate Students in the field of Occupational Health 2021

📰 The Graduate School of Medical Science, University of Occupational and Environmental Health, Japan is recruiting international students to apply for the scholarship of the program “Asia International Educational Program for Graduate Students in the field of Occupational Health 2021”.

💻 For further information and application, please visit: https://www.uoeh-u.ac.jp/english/graduate/asiaprogram.html

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน แก่หลักสูตรต่าง ๆ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ชลธิศ  ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมแสดงความยินดีผ่านวิดีโอคลิป แก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน   ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  • หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 163 (ตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562) และได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ 
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Cr. เว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/th/2020/aun-qa-asean/

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563

🔹จำนวนทุน 100 ทุน
– สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 70 ทุน
– บัณฑิตวิทยาลัย 30 ทุน

🔸มูลค่าทุนละ 15,000 บาท

🔹กำหนดการยื่นใบสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2563

🔸ประกาศผลการพิจารณา: ภายใน 28 ตุลาคม 2563

🔹พิธีรับมอบทุน: เดือน พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครขอรับทุน ได้ที่ เว็บไซต์ https://gralumni.mahidol.ac.th/th/index.php/en/2019-05-28-08-13-04/2019-05-29-02-56-08

การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

การฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
 
– วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1:
ส่วนงานและสถาบันสมทบที่มีบัณฑิตจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ฝึกซ้อม
– วันฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2: 
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 (ช่วงเช้า)
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 (ช่วงเช้า)
– วันฝึกซ้อมใหญ่: ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 (ช่วงเช้า)
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 (ทั้งวัน) 
 
📄 รายละเอียดการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 และการฝึกซ้อมใหญ่ สามารถดูได้ที่ https://egraduation.mahidol.ac.th ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

โครงการสร้างผู้นำและปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาล ปีการศึกษา 2563

โครงการสร้างผู้นำและปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาล
ปีการศึกษา 2563 (ผ่านโปรแกรม WebEx)
 
📅วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 – 15.00 น.
📝ระยะเวลาลงทะเบียน: 17 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม: www.sirirajgrad.com/orientation2020
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอภิสิทธิ์ ธรรมมะ
📞 โทร. 02-4196405-6
📩 Email: sigradstudy@gmail.com

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
 
พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ศิษย์เก่า และพี่ ๆ ศิลปิน ที่จะมาร่วมสร้างความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจ ให้กับนักศึกษาใหม่ แบบ Online
 
🖥️ เข้าร่วมผ่านทาง Zoom meeting ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป
 
📝 ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าทาง google form ได้ที่ https://bit.ly/308R2pq
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563
 
📌ก่อนวันปฐมนิเทศ 1 วัน บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดส่งลิงค์ Zoom Meeting ID ให้กับนักศึกษาทางอีเมล
📥นักศึกษาสามารถ download โปรแกรม Zoom meeting ได้ที่ https://zoom.us/support/download
 
ทั้งนี้ในการเข้าร่วมงาน นักศึกษายินดีให้ใช้ภาพและเสียงในขณะร่วมงาน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

Master of Science Program in Immunology (International Program)

Master of Science Program in Immunology (International Program)
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
 
💡Learn the practical skills students need for a career in Immunology laboratory and research through coursework, workshops, and hands-on practical sessions.
 
💡Study with high-caliber faculties and researchers in Immunology from leading universities and institutes under our international research network.
 
💡Prepare students to become researchers in Immunology by strengthening knowledge, creativity, critical thinking, and experimental research skills.
 
💡Develop communication and team working skills through laboratory-based research thesis project.
 
📍Department of Immunology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
📩E-mail:siim@mahidol.ac.th
☎️Tel. +66 2419 6635

ช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาและผู้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่าน LINE Official ดังนี้
 
🔹 บัณฑิตวิทยาลัย LINE ID: @gradmu https://line.me/R/ti/p/%40gradmu
🔹 ติดต่องานบริการการศึกษา LINE ID: @600qubzh https://lin.ee/8aYGMPb
(การสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ / การส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ / การสำเร็จการศึกษา)
🔹 ติดต่องานรับนักศึกษา LINE ID: @160ohrzm https://lin.ee/etdXzR4
(การรับสมัครและการรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาไทย)
🔹 ติดต่องานศูนย์ภาษา LINE ID: @693lascg https://lin.ee/wbeiURh
(สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ / เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ / การตรวจหัวข้อวิทยานิพนธ์นิพนธ์ สารนิพินธ์ / การตรวจ Abstract)
🔹 ติดต่องานทะเบียน LINE ID: @994uiyyv https://lin.ee/SbTbkG7
(การลงทะเบียน / การขอหนังสือรับรอง / Transcript / การขอขยายเวลาการศึกษา / การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติส่วนตัว)
🔹 ติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ฯ LINE ID: @946zzcot https://lin.ee/hyv4UdD
(การรับสมัคร / วีซ่า / ประกันสุขภาพและทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ)
🔹 ติดต่องานกิจการนักศึกษา LINE ID: @451pslqw https://lin.ee/NaRPwij
(ทุนการศึกษา / สวัสดิการนักศึกษา / การขึ้นทะเบียนบัณฑิต)