ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2563

บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดประกาศทุนได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ..นักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น
ประจำปี 2562

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 🏆

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท

1. 5736035 SIMD/M นายรุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ

2. 5337185 SIIM/M น.ส.ฤชุอร ยกชม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.พญ.ธารารัชต์ ธารากุล

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก

1. 5337234 SIIM/D นายกิตติรัฐ กลับอำไพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำ

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 🏆

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ระดับปริญญาเอก

1.5636242 SIMM/D​ น.ส.อชิณญาณ์ เผือกรอด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย
ประธานหลักสูตร: ผศ.ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล

Orientation International Postgraduate Students Academic Year 2019

New Student Orientation on August 24, 2019.

The orientation will help you to settle in the university, to connect you to your new community, student council, etc. You will also get the information about academic regulations, the requirement for graduation, tips to complete your study on time, health insurance, soft skills and extracurricular activities that you can join during your student life at Mahidol University.

Join the event in Room 408, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. (Faculty of Graduate Studies)

โครงการอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA

SIID 503 Research Methodology in Biomedicine
The 1st-semester academic year 2019

Click for downloading the schedule 

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2561 (ประจำปี 2562)
จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

🔢 จำนวนทุน 100 ทุน

   • สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 70 ทุน
   • บัณฑิตวิทยาลัย 30 ทุน

💸 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท

✍️ กำหนดการยื่นใบสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562

📢 ประกาศผลการพิจารณาภายใน วันที่ 1 กันยายน 2562

🖋️ พิธีรับมอบทุน จะประกาศให้ทราบต่อไป

⤵️ ดาวน์โหลด

👏🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและวิทยานิพนธ์ดี 👏🎉

นายกิตติรัฐ กลับอำไพ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: การผลิตแอนติบอดีจิ๋วซึ่งโมเลกุลถูกสังเคราะห์ให้เหมือนกับโมเลกุลแอนติบอดีของมนุษย์และแอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์ที่สามารถลบล้างหน้าที่ของโปรตีนเอนเอส 4 บี และเอนเอส 5 เอ ของไวรัสตับอับเสบซี
 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.เกียรติคุณ ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา

🏆 ได้รับรางวัล “วิทยานิพนธ์ดี (Outstanding Thesis Award)”

นางสาวฤชุอร ยกชม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาภูมิคุ้ม (หลักสูตรนานาชาติ)

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: อิมมูโนเซ็นเซอร์ชนิดรู้ผลเร็วสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใช้โปรตีน p16INK4A และ HPV-L1 (16/18) และผลการทดสอบเบื้องต้นทางคลีนิค
 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.พญ. ธารารัชต์ ธารากุล

🏆 ได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์ดี (Outstanding Thesis Award)”

  นายรุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการแพทย์

  • หัวข้อวิทยานิพนธ์: การแสดงออกของจีนของนิวโรเปปไทด์วาย ตัวรับของนิวโรเปปไทด์วาย และเลปตินในรกและระดับของนิวโรเปปไทด์วาย และเลปตินในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก
  • อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. ฉันทชา สิทธิจรูญ

  🏆 ได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (Distinguished Thesis Award)”

  ขอแสดงความยินดีกับ
  👏🎉 นางสาวอชิณญาณ์ เผือกรอด และ ศ.ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย 🎉👏

  นักศึกษาระดับปริญญาเอกและอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาการแพทย์ (นานาชาติ)

  หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิคร่วมกับเทคนิคพีซีอาร์สำหรับการตรวจหาและแยกชนิดของโรคฟิลาริเอซิส

  ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์นวัตกรรมระดับดีมาก 
  จากโครงการวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562