ประกาศเลื่อน “การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563”

มหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปร […]

Continue Reading

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ทปอ. ได้เปิดหลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรในสถาบันสมาชิกเครื […]

Continue Reading

แบบสำรวจความต้องการการทำงาน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการกา […]

Continue Reading

โครงการสร้างผู้นำและปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2564

โครงการสร้างผู้นำและปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทย […]

Continue Reading

แบบสำรวจความต้องการ สำหรับศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ทุกหลักสูตร)

Continue Reading

ศูนย์เบาหวานศิริราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564

?ศูนย์เบาหวานศิริราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนี […]

Continue Reading

กำหนดการส่งเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 วันส่งเอกสารหลัก […]

Continue Reading