Junior Research Fellowship Program 2021

Junior Research Fellowship Program 2021
สำหรับอาจารย์ / นักผู้จัยผู้ที่สนใจ เพื่อร่วมทำงานวิจัย ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ระยะเวลา: 2 – 6 เดือน

รายละเอียดการสนับสนุนทุน มีดังนี้

 1. บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (ไทย-ฝรั่งเศส)
 2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน €1,200
 3. การยืนยันตันและที่อยู่อาศัยกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (OFII) และค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 4. ค่าประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในฝรั่งเศส

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดผ่านทาง https://www.thailande.campusfrance.org/th/junior-research-fellowship-program

ประกาศเรื่อง การปรับเปลี่ยนการฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม (Elective) ปี 2563

ประกาศเรื่อง การปรับเปลี่ยนการฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม (Elective) ปี 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2564

📑 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริราช
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  6. สำเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
  7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ

📅 รับสมัครตั้งแต่ : 1 กันยายน 2563 – 15 ตุลาคม 2563

📅 สอบสัมภาษณ์ : ประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม 2563

📬 การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2563

โดยส่งมาที่ :   งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 

โรงพยาบาลศิริราช เลขที่  2  แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

10700

📥 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร >>  คลิกที่นี่ 

📞 สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณชลธิชา ชินบดี โทร. 0 2419 6433

หลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Diploma, Thai Board of Family Medicine)

หลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

(Diploma, Thai Board of Family Medicine)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ดำเนินแผนการฝึกอบรมตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาลและแผนการฝึก อบรมของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย โดยมีพันธกิจผลิตแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวให้ สามารถ

 1. 1. ให้บริการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพและเข้าใจ ระบบสุขภาพในบริบทชุมชนเมือง (Urban Medicine) ชุมชนเมืองย่อย (Suburban Community) รวมถึง ชุมชนชนบท (Rural Community)
 2. 2. มีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพร่วมกับสหสาขา รักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี ความรู้ความเข้าใจด้านการแพทย์ผสมผสาน (Integrative medicine) ร่วมกับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Disruptive technologies)
 3. 3. สร้างองค์ความรู้ (วิจัยและวิชาการ) ที่ได้มาตรฐาน และสร้างแนวทางในการดูแลผู้ป่วย ครอบครัวและ สังคมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

 นอกจากนี้หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม มีความเอื้ออาทร มีทัศนคติ เจตคติที่ดี ใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพตนเองและวิชาชีพอื่น รวมทั้งผู้ป่วย ญาติ และองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเลือกอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 สำหรับบุคลากรในสถานพยาบาล

การเลือกอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 สำหรับบุคลากรในสถานพยาบาล

คลิกเพื่อเปิดไฟล์ 👇

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก เวชศาสตร์ศาสตร์โรคจากการหลับ ประจาปีการศึกษา 2563”

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก
เวชศาสตร์ศาสตร์โรคจากการหลับ ประจ าปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2563

ให้แพทย์ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารหลักสูตรของแต่ละอนุสาขาที่ต้องการสมัคร
กรอกใบสมัคร “แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง”
และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน
ตามที่แจ้งไว้ในแบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกฯ มายัง

งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ ชั้น 15
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารพร้อมใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ชั้น 15

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ 02-419-8045

ทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย (Research Fellow)

ทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย  (Research Fellow)

            มีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. วัตถุประสงค์

                 ส่งเสริมแพทย์วิจัยในภาควิชาคลินิก เพื่อสนับสนุนภาควิชาให้มีโอกาสคัดเลือก และสร้างอาจารย์ที่มีศักยภาพการวิจัย

  1. หลักเกณฑ์ประกอบการให้ทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                 ให้แพทย์ผู้ช่วยวิจัยทำสัญญาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน ตำแหน่งแพทย์ โดยมีสัญญาครั้งละ 1 ปี

  1. คุณสมบัติของผู้รับทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                 3.1  อาจารย์ / นักวิจัย

                 3.2  มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนเชิงวิชาการ

                 3.3  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่รับรองโดย สกอ. ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ขอรับทุนต้องเป็นชื่อแรกหรือชื่อหลัก หรือมีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร หรืออยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

                 3.4 ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาตามโครงการพัฒนาการวิจัยของภาควิชาตามยุทธศาสตร์คณะ หรืออยู่ในกลุ่มเครือข่ายวิจัยนานาชาติและศูนย์วิจัยเป็นเลิศ (Center of Research Excellence) ของคณะ

  1. คุณสมบัติของแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                  4.1  สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต

                  4.2  ต้องปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลา

  1. ภาระผูกพันของแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                  5.1  ต้องส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน Scopus database โดยมีแพทย์ผู้ช่วยวิจัยเป็นชื่อร่วม (Coauthor) อย่างน้อย 1 เรื่อง / ปี โดยที่ผลงานวิจัยนี้ ต้องมีอาจารย์หรือนักวิจัยหรืออาจารย์ภายในกลุ่มวิจัยเป็น Corresponding author (ในกรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงกับฝ่ายวิจัยไว้ล่วงหน้า สามารถยื่นขอส่งงานในรูปแบบอื่น เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา

                  5.2  ต้องรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน

            ในกรณี แพทย์ (ผู้ช่วยวิจัย) ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ) จะสามารถได้รับพิจารณาประเมินผลงานตามที่ได้ให้ข้อตกลงกับทางคณะกรรมการตามระบบประเมินปกติ

รอบการพิจารณาทุน ประจำปี 2563

ครั้งที่

รอบพิจารณา

1/2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

2/2563

30 เมษายน 2563

3/2563

25 มิถุนายน 2563

4/2563

27 สิงหาคม 2563

5/2563

29 ตุลาคม 2563

6/2563

24 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : การส่งพิจารณาทุนจะต้องส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนถึงรอบการพิจารณา

หมายเหตุ : รอบการพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

📞 ผู้ประสานงาน: คุณนวลรัตน์ หนูขาว   ติดต่อเบอร์ 02 419 2649

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

          – ประกาศทุนแพทย์เฉพาะทางฯ พ.ศ. 2562

          – ใบสมัครทุนฯ

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

พ.ศ. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. เป็นแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดในหลักสูตรของแพทยสภา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้มีสัญชาติไทยที่กำลังฝึกอบรมที่คณะในระหว่างที่สมัครขอรับทุน
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าภาควิชา
 3. ต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรก หรือเป็น Corresponding author ของผลงานที่จะไปนำเสนอ

กำหนดการยื่นใบสมัคร

รอบที่ 1

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายน

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนตุลาคม

เดินทางระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

รอบที่ 2

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนธันวาคม

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนมกราคม

เดินทางระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

รอบที่ 3

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมีนาคม

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนเมษายน

เดินทางระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม

รอบที่ 4

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมิถุนายน

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

เดินทางระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

 

อัตราการให้เงินทุน

 1. ค่าลงทะเบียนการประชุม ให้เบิกจ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกิน 30,000 บาท
 2. ค่าเดินทาง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ให้เบิกจ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกินที่คณะฯ กำหนด
 3. ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกิน 3,000 บาท/วัน/คน โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 วัน และผู้ได้รับทุนต้องติดต่อขอเข้าพักร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นก่อน

          ทั้งนี้เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 3 รายการแล้ว จะอนุมัติทุนได้ไม่เกินอัตราที่คณะฯ กำหนด

ดาวน์โหลด

          – ประกาศทุนแพทย์เฉพาะทางฯ พ.ศ. 2562

          – ใบสมัครทุนฯ

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณชลธิชา ชินบดี งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 โทร.02-419-6433

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2563

📝 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริราช
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  6. สำเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
  7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ

📅 รับสมัครตั้งแต่ : 1 กันยายน 2562 – 15 ตุลาคม 2562

📅 สอบสัมภาษณ์ : ประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม 2562

**การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสามารถส่งด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2562

📍 โดยส่งมาที่ :         งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

                                    โรงพยาบาลศิริราช เลขที่  2  แขวงศิริราช

                                    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

                                    10700

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณชลธิชา ชินบดี โทร. 0 2419 6433