ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก
เวชศาสตร์ศาสตร์โรคจากการหลับ ประจ าปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2563

ให้แพทย์ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารหลักสูตรของแต่ละอนุสาขาที่ต้องการสมัคร
กรอกใบสมัคร “แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง”
และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน
ตามที่แจ้งไว้ในแบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกฯ มายัง

งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ ชั้น 15
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารพร้อมใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ชั้น 15

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ 02-419-8045

ทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย  (Research Fellow)

            มีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. วัตถุประสงค์

                 ส่งเสริมแพทย์วิจัยในภาควิชาคลินิก เพื่อสนับสนุนภาควิชาให้มีโอกาสคัดเลือก และสร้างอาจารย์ที่มีศักยภาพการวิจัย

  1. หลักเกณฑ์ประกอบการให้ทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                 ให้แพทย์ผู้ช่วยวิจัยทำสัญญาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน ตำแหน่งแพทย์ โดยมีสัญญาครั้งละ 1 ปี

  1. คุณสมบัติของผู้รับทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                 3.1  อาจารย์ / นักวิจัย

                 3.2  มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนเชิงวิชาการ

                 3.3  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่รับรองโดย สกอ. ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ขอรับทุนต้องเป็นชื่อแรกหรือชื่อหลัก หรือมีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร หรืออยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

                 3.4 ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาตามโครงการพัฒนาการวิจัยของภาควิชาตามยุทธศาสตร์คณะ หรืออยู่ในกลุ่มเครือข่ายวิจัยนานาชาติและศูนย์วิจัยเป็นเลิศ (Center of Research Excellence) ของคณะ

  1. คุณสมบัติของแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                  4.1  สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต

                  4.2  ต้องปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลา

  1. ภาระผูกพันของแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                  5.1  ต้องส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน Scopus database โดยมีแพทย์ผู้ช่วยวิจัยเป็นชื่อร่วม (Coauthor) อย่างน้อย 1 เรื่อง / ปี โดยที่ผลงานวิจัยนี้ ต้องมีอาจารย์หรือนักวิจัยหรืออาจารย์ภายในกลุ่มวิจัยเป็น Corresponding author (ในกรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงกับฝ่ายวิจัยไว้ล่วงหน้า สามารถยื่นขอส่งงานในรูปแบบอื่น เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา

                  5.2  ต้องรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน

            ในกรณี แพทย์ (ผู้ช่วยวิจัย) ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ) จะสามารถได้รับพิจารณาประเมินผลงานตามที่ได้ให้ข้อตกลงกับทางคณะกรรมการตามระบบประเมินปกติ

รอบการพิจารณาทุน ประจำปี 2563

ครั้งที่

รอบพิจารณา

1/2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

2/2563

30 เมษายน 2563

3/2563

25 มิถุนายน 2563

4/2563

27 สิงหาคม 2563

5/2563

29 ตุลาคม 2563

6/2563

24 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : การส่งพิจารณาทุนจะต้องส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนถึงรอบการพิจารณา

หมายเหตุ : รอบการพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

📞 ผู้ประสานงาน: คุณนวลรัตน์ หนูขาว   ติดต่อเบอร์ 02 419 2649

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

          – ประกาศทุนแพทย์เฉพาะทางฯ พ.ศ. 2562

          – ใบสมัครทุนฯ

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

พ.ศ. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. เป็นแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดในหลักสูตรของแพทยสภา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้มีสัญชาติไทยที่กำลังฝึกอบรมที่คณะในระหว่างที่สมัครขอรับทุน
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าภาควิชา
 3. ต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรก หรือเป็น Corresponding author ของผลงานที่จะไปนำเสนอ

กำหนดการยื่นใบสมัคร

รอบที่ 1

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายน

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนตุลาคม

เดินทางระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

รอบที่ 2

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนธันวาคม

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนมกราคม

เดินทางระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

รอบที่ 3

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมีนาคม

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนเมษายน

เดินทางระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม

รอบที่ 4

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมิถุนายน

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

เดินทางระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

 

อัตราการให้เงินทุน

 1. ค่าลงทะเบียนการประชุม ให้เบิกจ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกิน 30,000 บาท
 2. ค่าเดินทาง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ให้เบิกจ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกินที่คณะฯ กำหนด
 3. ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกิน 3,000 บาท/วัน/คน โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 วัน และผู้ได้รับทุนต้องติดต่อขอเข้าพักร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นก่อน

          ทั้งนี้เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 3 รายการแล้ว จะอนุมัติทุนได้ไม่เกินอัตราที่คณะฯ กำหนด

ดาวน์โหลด

          – ประกาศทุนแพทย์เฉพาะทางฯ พ.ศ. 2562

          – ใบสมัครทุนฯ

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณชลธิชา ชินบดี งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 โทร.02-419-6433

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2563

📝 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริราช
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  6. สำเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
  7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ

📅 รับสมัครตั้งแต่ : 1 กันยายน 2562 – 15 ตุลาคม 2562

📅 สอบสัมภาษณ์ : ประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม 2562

**การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสามารถส่งด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2562

📍 โดยส่งมาที่ :         งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

                                    โรงพยาบาลศิริราช เลขที่  2  แขวงศิริราช

                                    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

                                    10700

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณชลธิชา ชินบดี โทร. 0 2419 6433

Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019

On July 16th, 2018, Associate Professor Dr. Thawornchai Limjindaporn, Deputy Dean for Postgraduate Education, along with Professor Woraphong Manuskiatti, Assistant Dean for Postgraduate Education, delivered a welcoming address to the International Residents & Fellows on the orientation ceremony called “Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019” at Siriraj Medical Library 4th floor, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. (FB: Siriraj International Relations)

ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ (รอบที่ 2)
เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555

✏️ MU AUN-QA 2.0 at Department of Biochemistry

✏️ MU AUN-QA 2.0 at Department of Microbiology

📣 ประมวลภาพ กิจกรรมแพทย์ประจำบ้าน 📣
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในคณะฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 
 
โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 14 มิถุนายน 2562 และมีกิจกรรมที่จัดให้แก่แพทย์ เช่น กิจกรรมสู่รั้วศิริราช การปฐมนิเทศ การให้ความรู้เรื่องเรื่องกฎระเบียบ ข้อควรปฏิบัติ วัฒนธรรมศิริราช การกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณหน้าพระราชานุสาวรีย์ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” เป็นต้น

กิจกรรมดีๆ เสริมทักษะด้าน Financial Literacy สำหรับนักศึกษา มาแล้ว
กับโครงการ “MU Stock Challenge” โครงการแข่งขันความเป็นที่สุดของนักเทรดหุ้นมือสมัครเล่น ชิงทุนการศึกษามูลค่าถึง 10,000 บาท!

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม