บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการจัดโครงการ MU GRAD Quality Assurance ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.30น. ณ ห้อง 7008 ชั้น 7 อาคารสยามินทร์    ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30น. ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลในด้านต่างๆของทางบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ระบบสารสนเทศ ทุนการศึกษา การคำนวนต้นทุนหลักสูตร (Unit Cost) และการตอบข้อซักถามต่างๆกับทางบัณฑิตวิทยาลัย 
.
ทั้งนี้ ประธานหลักสูตรปริญญาโท/เอก คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถสมัครเข้าร่วมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.sirirajgrad.com/mugradqa โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง เท่านั้น

คลิกที่ภาควิชาเพื่อดาวน์โหลด

กายวิภาคศาสตร์
ชีวเคมี
จิตเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
นิติเวชศาสตร์
วิทยาภูมิคุ้มกัน
สรีรวิทยา
จุลชีววิทยา
เภสัชวิทยา
รังสีวิทยา

ติดต่อสอบถามข้อมูล

คุณนวพร โทร. 96405-6