ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรพื้นฐาน) ประจำปี 2565

ข่าวแพทย์ ข่าวโทเอก
ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และหน่วยบริหารการจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน (หลักสูตรพื้นฐาน) ประจำปี 2565 (Update Diabetes Management and Holistic Care 2022: Basic course) 
 
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom webinar 
 
โดยเป็นหลักสูตรสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร เภสัชกร ผู้ให้ความรู้เบาหวาน และบุคลากรที่สนใจ อัตราค่าลงทะเบียน 2,200 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ หากสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 
 
ลงทะเบียนผ่าน https://bit.ly/3IckOOy และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
(คุณธาวินี) เบอร์โทรศัพท์ 02 419 9568-9 ต่อ 105 หรือ e-mail: sidmcenter@gmail.com

รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565

ข่าวโทเอก

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ป ระจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอก ทุกคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ที่สำเร็จ การศึกษาในปีการศึกษา 2562-2563 และผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 (เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยในรอบการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 572 – 575 (เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2564) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานวิจัย เพื่อวิทยานิพนธ์ที่เป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพและสามารถนำไปสู่การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจของประเทศ

ประเทศไทย 4.0 คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” โดย ส่งเสริมภาคการผลิตให้ไปสู่การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ต้องขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับภาคบริการไปสู่งานบริการคุณค่าสูงที่อยู่บนฐานของความรู้และความเชี่ยวชาญ “นวัตกรรม” จึงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน ซึ่งต้องเริ่มจากภายใน คือ ยกระดับนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการเกษตร ภาคบริการ ภาคประชาสังคมและเครือข่ายทุกภาคส่วน จากความสำคัญของการพัฒนานี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดให้มีรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เปิดรับสมัครอาจารย์ ผู้ประสงค์ยื่นขอทุน 2565

ข่าวทั่วไป ข่าวโทเอก

มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครอาจารย์ผู้ประสงค์ยื่นขอทุน Scholarships for Ph.D. Student พ.ศ. 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเพิ่มจำนวนของนักศึกษาปริญญาเอก พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาเอกสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลชั้นนำระดับนานาชาติ เช่น Scopus หรือ Web of Science เพื่อผลักดันการเลื่อนอันดับ Ranking ของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับบุคลากรที่สนใจส่งแบบฟร์มประวัติอาจารย์ผู้ยื่นขอทุนที่ผ่านการเห็นชอบและลงนามโดยหัวหน้าส่วนงานมายังมหาวิทยาลัย https://bit.ly/3HH5SIa พร้อมทั้งส่งไปที่อีเมล benja.cho@mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

Ph.D. Program in Biomedical Sciences Doctor of Philosophy (International Program)

ข่าวทั่วไป ข่าวโทเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรกลางของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา โดยหลักสูตรมีแผนการศึกษา 2 แบบ คือ

แบบ 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว คือแบบ 1.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก และต้องเข้าร่วมโครงการ Joint Degree Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of Glasgow)

แบบ 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ คือแบบ 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และแบบ 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/3nEMljt
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: E-mail: sibiomedsci@mahidol.edu
โทรศัพท์: 024196433

เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน กองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช

ข่าวโทเอก

ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาศิริราช ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุน กองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช (สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า) โดยทุกการบริจาคเงิน 630 บาท จะได้รับชุดของที่ระลึกจากชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ ซึ่งประกอบด้วย เสื้อโปโล หน้ากากผ้า และกระเป๋าผ้าทั้งนี้สามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง
*ของที่ระลึกจัดทำในลักษณะการ PRE-ORDER หากผลิตเสร็จแล้วจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์*

1. บริจาคผ่านศิริราชมูลธินิโดยตรง (จากนั้นนำหลักฐานไปกรอกแบบฟอร์มในลิงก์ด้านล่าง เพื่อขอรับชุดของที่ระลึก)

2. บริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน (รายละเอียดและแบบฟอร์มตามลิงก์ด้านล่าง)

เว็บไซต์หลักสำหรับกรอกแบบฟอร์ม การบริจาค และข้อมูลอื่นๆ –> https://sites.google.com/view/sirirajgradalumni/home

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – Facebook ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ –> https://www.facebook.com/sigradalumni 
โทร 02-4196405-6 หรือ แอด LINE Official Account ได้ที่ @244xwrhh

สมัครทุนบัณฑิตศึกษารอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ข่าวโทเอก
📆เปิดสมัครตั้งแต่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
📝ทุนประเภทที่ 1
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1
ค่าลงทะเบียน (ตามอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาคปกติ)
เงินรายเดือน
– ปริญญาโท 6,000 บาท
– ปริญญาเอก 12,000 บาท
📝ทุนประเภทที่ 2
(ชั้นปีที่ 2-3 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท)
(ชั้นปีที่ 2-4 สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก)
ค่าลงทะเบียน (ตามอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาคปกติ)
เงินรายเดือน
– ปริญญาโท 6,000 บาท
– ปริญญาเอก 12,000 บาท
ดูรายละเอียดและสมัครทุนได้ที่
👉🏻 คลิกที่ https://bit.ly/38KfyBd

GRADUATE RESEARCH FORUM 2022 (GRF2022)

ข่าวทั่วไป ข่าวโทเอก

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานและร่วมฟังใผู้เข้าประกวดการนำเสนอผลงานในงาน “Graduate Research Forum 2022” 🔹รอบ Deadline for abstract/manuscript submission: 1 ม.ค. – 5 มี.ค 65🔹รอบ Short presentation: 24 พ.ค. 65🔹รอบ Full oral presentation: 31 พ.ค. 65 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานหลังปริญญา:💻 https://sites.google.com/view/graduate-research-forum-2022/home☎️ 02 419 6405📧 sigradgrf@gmail.com📱 @690ruyzx

รับสมัครด่วนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน

ข่าวทั่วไป ข่าวโทเอก
รับสมัครด่วน‼
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุน🎓
โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565
 
📆สมัครรอบที่ 1 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
 
คุณสมบัติ/เกณฑ์การรับสมัคร:
🔹เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา ชีวเคมี หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์
🔹ในกรณีที่เป็นการรับทุนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาโท เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
🔹ในกรณีที่เป็นการรับทุนการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรี เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
🔹มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัครทุน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
คุณกานดา กุมพล หรือ คุณสลิลตา ขันติศีลชัย
โทร. 0 2419 6667-70 หรือ email: ddhfroffice@gmail.com
หรือ scan QR Code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2022

ข่าวโทเอก
The Ministry of Education of the People’s Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ AUN
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา China-AUN Scholarship 2022 โดยประสงค์มอบ Full Scholarship ซึ่งครอบคลุม
🔹Tuition waiver 🔹ค่าที่พัก 🔹Stipend 🔹Medica Insurance
เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวน 30 ทุน‼
โดยสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนการศึกษาตลอดจนสาขาวิชา รายละเอียดการสมัครได้ที่ www.campuschina.org หรือ www.aunsec.org
📆ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ AUN Secretariat (Ms. Naparat Phirawattanakul/ Email: aun.naparat@gmail.com) หรือทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-215-3640