ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากงาน The 24th Thai Neuroscience Society Conference 2021 (TNS 24) 

ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

🏆Best Poster Presentation🏆

The 24th Thai Neuroscience Society Conference 2021 (TNS 24)
“Transdisciplinary Neuroscience Research and Innovation”
January 29, 2021

Associate Professor Naiphinich Kotchabhakdi’s Award
🥇น.ส. พรยุพา สงวนวงษ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
(อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. พ.ท.หญิง ดร. สุพิน ชมภูพงษ์)

Professor Roongtam Ladpli’s Award
🥇นาย ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร ภาควิชาสรีรวิทยาการแพทย์
(อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. นพ. นราวุฒิ ภาคาพรต)

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2563

ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน แก่หลักสูตรต่าง ๆ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ชลธิศ  ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมแสดงความยินดีผ่านวิดีโอคลิป แก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน   ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

    • หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 163 (ตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562) และได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ 
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Cr. เว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/th/2020/aun-qa-asean/

ประกาศเลื่อน “การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563”

ข่าวโทเอก

มหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดมากขึ้น และกระจายไปในวงกว้าง
เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว จะประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดทราบต่อไป

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ข่าวโทเอก

ทปอ. ได้เปิดหลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรในสถาบันสมาชิกเครือข่าย ทปอ. และนอกเครือข่าย ทปอ. เพิ่มเติมในปี 2564 จำนวน 3 หลักสูตร 6 รุ่น ดังนี้
1. หลักสูตร OBE สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์
2. หลักสูตร OBE สำหรับผู้มีประสบการณ์
3. หลักสูตร Gap Analysis version 4 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์
4. หลักสูตร Gap Analysis version 4 สำหรับผู้มีประสบการณ์
5. หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 จำนวน 2 รุ่น (เฉพาะบุคลากรในสถาบันเครือข่าย ทปอ. เท่านั้น)

✍️ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้วที่ www.cupt-training.com
**First come, first serve โดยดูการชำระเงินค่าอบรม ระบบจะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครจ่ายเงินครบจำนวนแล้ว**

แบบสำรวจความต้องการการทำงาน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวศิษย์เก่า ข่าวโทเอก

✨ ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการการทำงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มีความประสงค์ที่จะเป็นสื่อกลางในการช่วยประสานงานเกี่ยวกับการหางานให้แก่นักศึกษา จึงจัดทำแบบสำรวจนี้ขึ้น โดยจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อสำรวจการจ้างงานของผู้ประกอบการและจะดำเนินการจัดทำระบบจัดหางานสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า บัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

?สามารถร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ลิงก์นี้ หรือสแกน QR Code ได้เลย! https://bit.ly/2TRRBVx

โครงการสร้างผู้นำและปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2564

ข่าวโทเอก
โครงการสร้างผู้นำและปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิรราชพยาบาล
ปีการศึกษา 2564 (ผ่านโปรแกรม Zoom)
 
?วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 – 15.30 น.
?ระยะเวลาลงทะเบียน: ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564
ลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.sirirajgrad.com/orientation2021
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอภิสิทธิ์ ธรรมมะ
? โทร. 02-4196405-6
? Email: sigradstudy@gmail.com

เปิดกองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช

ข่าวศิษย์เก่า ข่าวโทเอก

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ได้เดินทางมามอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท แก่หน่วยงานบัณฑิตศึกษา งานการศึกษาหลังระดับปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมเปิดบัญชีกองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช ณ ศิริราชมูลนิธิ

สำหรับกองทุนฯ นี้จัดตั้งขึ้นเพื่อกิจการและดำเนินกิจกรรมของชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาศิริราชต่อไป

✍ สำหรับผู้ที่สนใจสมทบทุนบริจาค สามารถเดินทางมาบริจาคได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ
เลขที่กองทุน: D004120
ชื่อกองทุน: กองทุนศิษย์เก่าบัณฑิตศึกษาศิริราช

แบบสำรวจความต้องการ สำหรับศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ทุกหลักสูตร)

ข่าวศิษย์เก่า ข่าวโทเอก

โครงการค่ายผู้นำบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

ข่าวโทเอก

โครงการค่ายผู้นำนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564
ในหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ควรเป็นอย่างไรในฐานะบัณฑิตศึกษาศิริราช”

เพื่อจัดหาตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าเป็นคณะทำงานในสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2564

ดำเนินโครงการในรูปแบบออนไลน์ ระบบ ZOOM
วันเสาร์ที่ 19 มิ.ย. 64 เวลา 09:00-12:00 น.

📝 ลงทะเบียนได้ที่ QR Code: เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง Email ต่อไป

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02 – 4196405 (คุณอภิสิทธิ์)
Email: sigradstudy@gmail.com

เปิดรับสมัครรายวิชา SIID501 MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE

SIID ข่าวโทเอก

📢เปิดรับสมัครแล้ว‼ รายวิชา SIID501 MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE

 👩🏻‍⚕️สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับ Cell และ Molecular Biology เป็นวิชาบังคับเบื้องต้นสำหรับการศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

 📆เริ่มเรียนตั้งแต่ 21 มิ.ย. 64 – 21 ก.ค. 64

 👉🏻สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษาระดับหลังปริญญา:
โทร: 02 419 6405-6
เว็บไซต์: www.sirirajgrad.com
Line: @690ruyzx

ศูนย์เบาหวานศิริราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564

ข่าวทั่วไป ข่าวภาควิชา

📢ศูนย์เบาหวานศิริราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital) รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564

 

🤝🏻โดยเป็นหลักสูตรร่วมสอนระหว่างสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเบาหวานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อมุ่งหวังผลิตบุคลากรผู้ให้ความรู้เบาหวาน (Certified Diabetes Educator) ที่มีความรู้และทักษะในการสอนและช่วยเหลือดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบองค์รวม (Holistic Care)

 

หลักสูตรระยะเวลา 1 ปี (เรียนเฉพาะวันพฤหัสบดีและศุกร์) เรียนภาคทฤษฎีและภาคการศึกษาที่ 2 โดยรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์และในชั้นเรียนที่โรงพยาบาลศิริราชและที่หน่วยงานต้นสังกัด

——————————————–
📝ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 (โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา)

ดาวน์โหลดใบสมัคร:👉🏻https://bit.ly/3dXB7Cm

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช โทร. 02-419 9568-9 ต่อ 105 (คุณธาวินี)

กำหนดการส่งเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวโทเอก

กำหนดการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันส่งเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563:

นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษา ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=11

ติดต่อสอบถามงานบริการการศึกษา:
LINE Official: @600qubzh
https://lin.ee/8aYGMPb