ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2563

ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน แก่หลักสูตรต่าง ๆ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ชลธิศ  ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมแสดงความยินดีผ่านวิดีโอคลิป แก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน   ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

    • หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 163 (ตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562) และได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ 
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Cr. เว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/th/2020/aun-qa-asean/

รับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวแพทย์

📃 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1. ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริราช
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ

📅 รับสมัครตั้งแต่ : 1 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565

📅 สอบสัมภาษณ์ : ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2565

✉️ การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2565

โดยส่งมาที่ :
คุณชลธิชา ชินบดี
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6
โรงพยาบาลศิริราช เลขที่  2  แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

📝 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร >>  คลิกที่นี่ 

📞 สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณชลธิชา ชินบดี โทร. 0 2419 6433

ประกาศเชิญชวนแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา 2566

ข่าวแพทย์

ประกาศเชิญชวนแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (รอบพิเศษ)

ข่าวแพทย์

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (รอบพิเศษ)
(เดินทางระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดในหลักสูตรของแพทยสภา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้มีสัญชาติไทยที่กำลังฝึกอบรมที่คณะในระหว่างที่สมัครขอรับทุน
2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าภาควิชา
3. ต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรก หรือเป็น Corresponding author ของผลงานที่จะไปนำเสนอ

รับสมัครตั้งแต่: วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2565

การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
โปรดส่งผ่านภาควิชามาที่ งานการศึกษาระดับหลังปริญญาตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

อัตราการให้เงินทุน
1. การนำเสนอประเภทบรรยาย(Oral) และประเภทโปสเตอร์ (Poster) ได้รับอนุมัติ ดังนี้
(1) ค่าเดินทาง อันได้แก่
– ค่าเครื่องบินในอัตราที่จ่ายจริงโดยไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ ดัง
– รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หมายเลขที่ 1

(2) ค่าที่พัก ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินวันละ 3,000 บาท/คน/วัน โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 วัน
และให้ผู้รับทุนติดต่อเพื่อเข้าพักร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นก่อน
(3) ค่าลงทะเบียนการประชุม ในอัตราตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 3 รายการแล้ว จะอนุมัติทุนได้ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่ 3
2. การนำเสนอประเภทออนไลน์ได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนการประชุมเท่านั้น ในอัตราไม่เกิน 15,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมที่: งานการศึกษาระดับหลังปริญญา โทร. 02-419-6433

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2565

ข่าวโทเอก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2565

ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาศิริราช ภายใต้การดูแลของงานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีวัตถุประสงค์ที่จะประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งได้ประกอบอาชีพหรือมีผลงานที่มีชื่อเสียง เป็นประโยชน์ และได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ อันถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วโดยได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565

การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2565 จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการ
2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา ด้านบริหาร
3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา ด้านบริการ
 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2565 ดังนี้
1. ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร. เกศรา ณ บางช้าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 
2. ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการ

อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา

💡Learning never ends!💡 Life-Long Learning with SSPO postgraduate program

ข่าวทั่วไป ข่าวโทเอก

💡Learning never ends!💡

Life-Long Learning with SSPO postgraduate program  

SSPO is opening the course online/onsite allowing all prosthetists and orthotists to participate outside the campus. Four subjects will be taught for Semester 1, Academic Year 2022. [August – December 2022]

📍100%Online Course list
1️⃣SIPO 545 Advanced Prosthetics and Orthotics    
2️⃣SIPO 503 Health Education in Prosthetics and Orthotics  
3️⃣SIPO 554 Critical Appraisal of Research Literature  
4️⃣SIPO 641 Integration of Rehabilitation Theory to Prosthetics and Orthotics

📲100% Online Teaching and Learning via Zoom Application


🗂Course detail: https://graduate.mahidol.ac.th/life-long/CourseList.php 

💡Online Application period: Now – August 2, 2022

“คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาศิริราช” ประจำปี 2565

ข่าวโทเอก
🎓โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาศิริราช ประจำปี 2565
สำหรับศิษย์เก่าระดับปริญญาโท-เอก หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน
 
📅วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ⏰เวลา 12:30 – 16:00น.
📍ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 12 และช่องทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
 
 📝ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2565
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
 ☎️ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 02-4196405-6
Email: sigradstudy@gmail.com
Line OA: @244xwrhh

เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้ารับการอบรม หลักสูตร IT Security Awareness และ หลักสูตร PDPA Awareness

ข่าวทั่วไป ข่าวโทเอก
🔐 เชิญนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้ารับการอบรม หลักสูตร IT Security Awareness และ หลักสูตร PDPA Awareness
 
📅 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ‼️
 
โดยมีขั้นตอนการเข้ารับการอบรม ดังนี้
 
1. ช่องทาง SivWORK ➡️ Portal (พอร์ทัล) ➡️ เลือกหลักสูตร IT Security & PDPA Awareness ➡️ Login Username / Password AD ตนเอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) หรือ ตรวจสอบข้อมูล User ผู้ใช้งานได้ทาง https://si-eservice3.si.mahidol.ac.th/selfservice/
 
2. Scan QR Code เข้าอบรม หลักสูตร IT Security Awareness และ Basic PDPA Awareness

เปิดรับสมัคร โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2022

ข่าวทั่วไป ข่าวโทเอก

โครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ตามเวลาประเทศสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนโดยสามารถศึกษารายละเอียด

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ admin2@asemduo.org

(ปิดรับสมัครแล้ว) โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 31

ข่าวแพทย์

(ปิดรับสมัครแล้ว)

!! สำหรับแพทย์ฯ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม !!

“โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 31”
(Continuing Medical Education in Current Clinical Practice – 31st)

📅 ระยะเวลาเรียน
ทุก 2 สัปดาห์ตลอดปี (ศุกร์เว้นศุกร์)
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 – วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
เวลา 13:00 – 15:00 น. รวมทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง

⚠️ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2565