ข่าว

ขอความร่วมมือนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ (รหัสนักศึกษา 63) เข้ารับการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)

ข่าวโทเอก

ขอความร่วมมือนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ (รหัสนักศึกษา 63) เข้ารับการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)

การตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ทุกคนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรวบรวมข้อมูลดัชนีมวลกาย ค่าเปอร์เซ็นต์ไขมัน ไขมันในช่องท้อง มวลร่างกาย ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. นักศึกษาเลือกวันเข้ารับการตรวจ คือ วันพุธหรือศุกร์ เวลา 13:00 -16:00 น. ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
2. ดำเนินจองวันเข้ารับการตรวจ โดยติดต่อไปที่ คุณวทันยา สุขสมบูรณ์ และ คุณธนรัช เป้าชัง (นักสุขศึกษา งานสร้างเสริมสุขภาพ) โทรศัพท์ 02-419-9980 แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
3. เข้ารับการตรวจ ณ งานสร้างเสริมสุขภาพ อาคารหอกีฬาสัมพันธ์ ชั้น 13 หากประสงค์เปลี่ยนแปลงวัน โปรดติดต่อตามข้อมูลในข้อ 2 อย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ จะใช้เวลาในการตรวจไม่เกิน 30 นาที (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการตรวจ ณ เวลานั้น) และสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยได้ ทางงานสร้างเสริมสุขภาพอนุโลมให้เข้ารับการตรวจในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 แทน

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2563

ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน แก่หลักสูตรต่าง ๆ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ชลธิศ  ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมแสดงความยินดีผ่านวิดีโอคลิป แก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน   ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

    • หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 163 (ตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562) และได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ 
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Cr. เว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/th/2020/aun-qa-asean/

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2 ตำแหน่ง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ข่าวแพทย์

ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 เมษายน 2563 
ประกาศผ่านทาง Website/Facebook ของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และส่ง E-mail ถึงผู้ผ่านการคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
     – ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
     – ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา 1 ปี
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

** ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก จะต้องเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดหรือ สาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ หรือเทียบเท่าตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กำหนด

📝ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/preventive/news_detail.asp?id=278

📞 มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อ: คุณสุรางคณา พรแจ่มใส โทรศัพท์ 0 2419 8388

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา 2563 รอบที่ 2 และขั้นตอนการทำสัญญารับทุน

ข่าวโทเอก

     นักศึกษาผู้ได้รับทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ 1 และ 2 ตามประกาศรายชื่อทุนบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 จะต้องทำสัญญารับทุนบัณฑิตศึกษา และสัญญาค้ำประกันโดยสามารถดาวน์โหลดขั้นตอนการทำสัญญารับทุนและเอกสารประกอบตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ 
เอกสารประกอบสัญญาการรับทุนบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศปิดพื้นที่วิทยาเขตศาลายา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวโทเอก

ด้วยขณะนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศปิดพื้นที่วิทยาเขตศาลายา
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงขออภัยในความไม่สะดวก

👉🏻 บัณฑิตวิทยาลัย ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ผ่านระบบ online https://graduate.mahidol.ac.th
👉🏻สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line official: @gradmu หรือ Line official ของหน่วยงานต่างๆ ภายในบัณฑิตวิทยาลัย
 

ขอรับทุนการศึกษา ณ Kumamoto University

ข่าวโทเอก

ประกาศด่วน!!

โอกาสในการรับทุนการศึกษาของคุณมาถึงแล้ว
หลักสูตร Researcher training course aimed at extending healthy longevity (ปริญญาเอก 4 ปี)
 
การสมัครทุนการศึกษา
  • แนบ CV
  • ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS)
คุณสามารถส่งไปยังการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางอีเมล:
sigradstudy@gmail.com
ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.
 
โปรดระบุหัวเรื่องของอีเมลเป็น
“Apply for CMRHA Scholarship_ Name _ Surname”
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://bit.ly/3nJTpcA
 

สวัสดิการที่จะได้รับ:

1) สวัสดิการทั้งหมดประมาณ 145,000 เยนต่อเดือน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับงบประมาณ)

2) ระยะเวลารับทุน: ตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2568 (4 ปี)

3) ค่าเดินทางไปญี่ปุ่น: ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดจากสนามบินนานาชาติที่ใกล้กับสถานที่พำนักที่สุดไปยังสนามบินนานาชาติในญี่ปุ่น

4) การเดินทางกลับหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม: ค่าเดินทางชั้นประหยัดจากสนามบินนานาชาติในญี่ปุ่นไปยังสนามบินนานาชาติที่ใกล้ที่สุดซึ่งนักเรียนต่างชาติอาศัยอยู่จะได้รับเงินจนถึงวันหมดอายุของทุนการศึกษา

5) ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียน

คุณสมบัติในการสมัคร:

1) ผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศก่อนเริ่มโปรแกรม

2) บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

3) ผู้ที่มีคุณสมบัติในการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยคุมาโมโตะในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

4) สำหรับคะแนนภาษาอังกฤษคุณต้องมี CEFR B2 ขึ้นไป (* e.x., IELTS: 5.5 ขึ้นไป, TOEFL-iBT: 72 ขึ้นไปวันหมดอายุควรอยู่ภายใน 2 ปี)

5) ค่าสัมประสิทธิ์การปฏิบัติงานปีสุดท้าย (หลักสูตรปริญญาโท) ต้อง “2.30 ขึ้นไป” (* สำหรับการคำนวณโปรดดูไฟล์ที่แนบมา)

6) ผู้ที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นได้ภายในวันที่ 1 ถึง 10 ตุลาคม 2021

GRF2021 – GRADUATE RESEARCH FORUM 2021

ข่าวโทเอก
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานและร่วมฟังใผู้เข้าประกวดการนำเสนอผลงานในงาน “Graduate Research Forum 2021”

——————————-

รอบ Deadline for abstract/manuscript submission: 1 ม.ค. – 5 มี.ค 64
รอบ Short presentation: 18 พ.ค. 64
รอบ Full oral presentation: 25 พ.ค. 64 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานหลังปริญญา: 02 419 6405 หรือ sigradgrf@gmail.com

เปิดลงทะเบียน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 104 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช

ข่าวแพทย์ ข่าวโทเอก

การประชุมวิชาการ 104 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช
ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์  2564  ณ อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ในการประชุมวิชาการนี้ อายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขาวิชา และนิสิต-นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การจะได้เพิ่มพูนความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันสมัย และคุ้มค่า ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

💸 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนดังนี้

        1.อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (แบบ onsite)

        2.อัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (แบบผ่านระบบ online)

        3.ค่าลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลศิริราช ที่มี SAP ลงทะเบียนฟรี โดยรับฟังผ่านระบบ online เท่านั้น  (SIPH ถือเป็นบุคคลากรภายนอกศิริราช)

สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.sirirajconference.com โดยรับสมัครเข้ารับการอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและผู้เข้าอบรมสามารถอบรมได้โดยไมถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ทุนฮังการี Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษ 2564-2565 สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

ข่าวโทเอก
ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565
เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี

☑️ คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545

2. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน ยกเว้นผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และผู้ที่เคยรับทุนในระดับปริญญาโท สามารถขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้

📝ผู้สนใจสมัครขอรับทุน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบ Online ได้ที่ https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ และ https://stipendiumhungaricum.hu/ 

เปิดลงทะเบียน รายวิชา SIID504: Communication and Informatics in Biomedicine

SIID ข่าวโทเอก

รายวิชา SIID504: Communication and Informatics in Biomedicine

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 30 พ.ย. – 11 ธ.ค. 63 ผู้ที่สนใจสามรถสมัครได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/39gRDLV

ตารางเรียนเริ่มตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค. 64 (วันพุธ บ่าย) 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
02 419 6405-6 หรือ sigradstudy@gmail.com

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น)

ข่าวโทเอก

📢📢 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น)

▶️ ระดับปริญญาโท
▶️ ระดับปริญญาเอก
▶️ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
▶️ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
🇹🇭 🇬🇧 ทั้งหลักสูตรไทย – หลักสูตรนานาชาติ (ภาคปกติ – ภาคพิเศษ) มากกว่า 200 หลักสูตร
 
🗓️ เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
💻 สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/
🔎 ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับ: https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ งานรับนักศึกษา
☎️ โทร. 0-2441-4125 ต่อ 110-115
✅ ติดต่องานรับนักศึกษา LINE ID : @160ohrzm หรือ https://lin.ee/etdXzR4
📩 Email: gradthai@mahidol.ac.th

กิจกรรม BIODESIGN SEMINAR SERIES ประจำปี 2563

ข่าวโทเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์

          ขอเชิญชวนคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม BIODESIGN SEMINAR SERIES ซึ่งภายในงานจะมีการแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้แก่คณาจารย์ และนักศึกษา โดยผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมทางการแพทย์

          ผู้สนใจสามารสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ได้ที่ https://forms.gle/VLc6m6BtGZGvhBp29 หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์ข้างต้น เพื่อลงทะเบียนภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563