งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ขอแจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะฯ ดังต่อไปนี้

1.กรอกข้อมูลการรักษาสุขภาพ/สิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อใช้บริการ Student Center นักศึกษาบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 60 คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

2.กรอกแบบสอบถามความคาดหวังก่อนเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 60 คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

3. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะฯ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ

 

ประกาศ

เรื่อง กำหนดวันย้ายเข้าหอพักแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

 

ประกาศ

เรื่อง แจ้งกำหนดการย้ายออกจากหอพักของ แพทย์ประจำบ้านผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2559 

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

Orientation International Postgraduate Students Academic Year 2019

New Student Orientation on August 24, 2019.

The orientation will help you to settle in the university, to connect you to your new community, student council, etc. You will also get the information about academic regulations, the requirement for graduation, tips to complete your study on time, health insurance, soft skills and extracurricular activities that you can join during your student life at Mahidol University.

Join the event in Room 408, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. (Faculty of Graduate Studies)

โครงการอบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA

Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019

On July 16th, 2018, Associate Professor Dr. Thawornchai Limjindaporn, Deputy Dean for Postgraduate Education, along with Professor Woraphong Manuskiatti, Assistant Dean for Postgraduate Education, delivered a welcoming address to the International Residents & Fellows on the orientation ceremony called “Siriraj International Residency & Fellowship Training Program Orientation 2019” at Siriraj Medical Library 4th floor, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. (FB: Siriraj International Relations)

ขอเรียนเชิญแพทย์ทุกท่านร่วมทำประชาพิจารณ์ (รอบที่ 2)
เพื่อทบทวนเกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2555

การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2561 (ประจำปี 2562)
จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

🔢 จำนวนทุน 100 ทุน

   • สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 70 ทุน
   • บัณฑิตวิทยาลัย 30 ทุน

💸 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท

✍️ กำหนดการยื่นใบสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562

📢 ประกาศผลการพิจารณาภายใน วันที่ 1 กันยายน 2562

🖋️ พิธีรับมอบทุน จะประกาศให้ทราบต่อไป

⤵️ ดาวน์โหลด

👏🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและวิทยานิพนธ์ดี 👏🎉

นายกิตติรัฐ กลับอำไพ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: การผลิตแอนติบอดีจิ๋วซึ่งโมเลกุลถูกสังเคราะห์ให้เหมือนกับโมเลกุลแอนติบอดีของมนุษย์และแอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์ที่สามารถลบล้างหน้าที่ของโปรตีนเอนเอส 4 บี และเอนเอส 5 เอ ของไวรัสตับอับเสบซี
 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.เกียรติคุณ ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา

🏆 ได้รับรางวัล “วิทยานิพนธ์ดี (Outstanding Thesis Award)”

นางสาวฤชุอร ยกชม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาภูมิคุ้ม (หลักสูตรนานาชาติ)

 • หัวข้อวิทยานิพนธ์: อิมมูโนเซ็นเซอร์ชนิดรู้ผลเร็วสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยใช้โปรตีน p16INK4A และ HPV-L1 (16/18) และผลการทดสอบเบื้องต้นทางคลีนิค
 • อาจารย์ที่ปรึกษา: ศ.ดร.พญ. ธารารัชต์ ธารากุล

🏆 ได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์ดี (Outstanding Thesis Award)”

  นายรุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสรีรวิทยาการแพทย์

  • หัวข้อวิทยานิพนธ์: การแสดงออกของจีนของนิวโรเปปไทด์วาย ตัวรับของนิวโรเปปไทด์วาย และเลปตินในรกและระดับของนิวโรเปปไทด์วาย และเลปตินในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคพิษแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก
  • อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. ฉันทชา สิทธิจรูญ

  🏆 ได้รับ “รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น (Distinguished Thesis Award)”

  ขอแสดงความยินดีกับ
  👏🎉 นางสาวอชิณญาณ์ เผือกรอด และ ศ.ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย 🎉👏

  นักศึกษาระดับปริญญาเอกและอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาการแพทย์ (นานาชาติ)

  หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิคร่วมกับเทคนิคพีซีอาร์สำหรับการตรวจหาและแยกชนิดของโรคฟิลาริเอซิส

  ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์นวัตกรรมระดับดีมาก 
  จากโครงการวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

  ✏️ MU AUN-QA 2.0 at Department of Biochemistry

  ✏️ MU AUN-QA 2.0 at Department of Microbiology

  📣 ประมวลภาพ กิจกรรมแพทย์ประจำบ้าน 📣
  งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในคณะฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 
   
  โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 14 มิถุนายน 2562 และมีกิจกรรมที่จัดให้แก่แพทย์ เช่น กิจกรรมสู่รั้วศิริราช การปฐมนิเทศ การให้ความรู้เรื่องเรื่องกฎระเบียบ ข้อควรปฏิบัติ วัฒนธรรมศิริราช การกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณหน้าพระราชานุสาวรีย์ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” เป็นต้น