ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2563

ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน แก่หลักสูตรต่าง ๆ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ชลธิศ  ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมแสดงความยินดีผ่านวิดีโอคลิป แก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน   ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

    • หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 163 (ตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562) และได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ 
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Cr. เว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/th/2020/aun-qa-asean/

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง

ข่าวแพทย์

✍️ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จำนวน 2 ตำแหน่ง

📄 สามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตร และใบสมัคร ได้ตาม Link นี้
https://drive.google.com/drive/folders/13mPUk–Mr796K8_-zseXMaN5CXt3WRv-?usp=sharing

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก จำนวน 2 ตำแหน่ง

ข่าวแพทย์

✍️ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก จำนวน 2 ตำแหน่ง

📄 ศึกษารายละเอียดหลักสูตร และใบสมัคร ได้ตาม Link นี้
https://drive.google.com/drive/folders/1Swp7tEig5MiyXxPyel2FfAZ2KDpBmn-6?usp=sharing

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวแพทย์

📅เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564

✍️ กรอกใบสมัครด้วยตนเองตามประกาศการรับสมัครแพทย์ประจําบ้านของแพทยสภา
*ผู้สมัครแพทย์ประจําบ้านที่เลือกสอบสัมภาษณ์ที่ศิริราช ต้องส่งใบสมัครของศิริราชด้วย*

📍 และส่งมาที่หัวหน้าภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

👉 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่นี่ 👈

💻 เว็บไซต์ของภาควิชาฯ สำหรับติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

BURN OUT CHALLENGE TRAINER ONLINE #3

ข่าวทั่วไป ข่าวโทเอก

โปรแกรมลดน้ำหนัก Online โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และการออกกำลังกาย เพื่อนักศึกษาในสังกัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

เปิดรับสมัครฟรี วันนี้ – 22 ตุลาคม 2564 รับจำนวนจำกัด

รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี / โท / เอก

ข่าวโทเอก

National Cheng Kung University (NCKU) ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี-โท-เอก

รายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดรับสมัครและเงื่อนไขการสมัคร สามารถศึกษาได้ที่ https://ird-oia.ncku.edu.tw/p/412-1067-16064.php?Lang=en นักศึกษาสนใจให้ส่งใบสมัครที่งานวิเทศสัมพันธ์:irsiriraj@gmail.com ดาวโหลดเอกสารประกอบเพิ่มเติม: 

รับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวแพทย์

📃 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1. ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริราช
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ

📅 รับสมัครตั้งแต่ : 1 – 20 กันยายน 2564

🔢 จำนวน : 11 อัตรา

✉️ การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 20 กันยายน 2564

โดยส่งมาที่ :
คุณชลธิชา ชินบดี
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6
โรงพยาบาลศิริราช เลขที่  2  แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

📝 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร >>  คลิกที่นี่ 

📞 สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณชลธิชา ชินบดี โทร. 0 2419 6433

“ขอมอบความรักและกำลังใจให้กับบุคลากรชาวศิริราชและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ รวมทั้งคนไทยทุกครอบครัวที่ต่อสู้กับภัยโควิค-19”

ข่าวโทเอก

ประกาศเลื่อน “การจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563”

ข่าวโทเอก

มหาวิทยาลัยมหิดล เลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดมากขึ้น และกระจายไปในวงกว้าง
เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว จะประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดทราบต่อไป

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ข่าวโทเอก

ทปอ. ได้เปิดหลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรในสถาบันสมาชิกเครือข่าย ทปอ. และนอกเครือข่าย ทปอ. เพิ่มเติมในปี 2564 จำนวน 3 หลักสูตร 6 รุ่น ดังนี้
1. หลักสูตร OBE สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์
2. หลักสูตร OBE สำหรับผู้มีประสบการณ์
3. หลักสูตร Gap Analysis version 4 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์
4. หลักสูตร Gap Analysis version 4 สำหรับผู้มีประสบการณ์
5. หลักสูตรพัฒนาผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4 จำนวน 2 รุ่น (เฉพาะบุคลากรในสถาบันเครือข่าย ทปอ. เท่านั้น)

✍️ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้วที่ www.cupt-training.com
**First come, first serve โดยดูการชำระเงินค่าอบรม ระบบจะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครจ่ายเงินครบจำนวนแล้ว**