ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากงาน The 24th Thai Neuroscience Society Conference 2021 (TNS 24) 

ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

🏆Best Poster Presentation🏆

The 24th Thai Neuroscience Society Conference 2021 (TNS 24)
“Transdisciplinary Neuroscience Research and Innovation”
January 29, 2021

Associate Professor Naiphinich Kotchabhakdi’s Award
🥇น.ส. พรยุพา สงวนวงษ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
(อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. พ.ท.หญิง ดร. สุพิน ชมภูพงษ์)

Professor Roongtam Ladpli’s Award
🥇นาย ณัฐพล โรจน์เพ็ญเพียร ภาควิชาสรีรวิทยาการแพทย์
(อาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. นพ. นราวุฒิ ภาคาพรต)

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2563

ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน แก่หลักสูตรต่าง ๆ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ชลธิศ  ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมแสดงความยินดีผ่านวิดีโอคลิป แก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน   ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

    • หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 163 (ตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562) และได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ 
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Cr. เว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/th/2020/aun-qa-asean/

เปิดรับสมัครรายวิชา SIID501 MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE

SIID ข่าวโทเอก

📢เปิดรับสมัครแล้ว‼ รายวิชา SIID501 MOLECULAR AND CELLULAR BASIS OF BIOMEDICINE

 👩🏻‍⚕️สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับ Cell และ Molecular Biology เป็นวิชาบังคับเบื้องต้นสำหรับการศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์

 📆เริ่มเรียนตั้งแต่ 21 มิ.ย. 64 – 21 ก.ค. 64

 👉🏻สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษาระดับหลังปริญญา:
โทร: 02 419 6405-6
เว็บไซต์: www.sirirajgrad.com
Line: @690ruyzx

ศูนย์เบาหวานศิริราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564

ข่าวทั่วไป ข่าวภาควิชา

📢ศูนย์เบาหวานศิริราช เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้เบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Certified Diabetes Educator Program, Faculty of Medicine Siriraj Hospital) รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564

 

🤝🏻โดยเป็นหลักสูตรร่วมสอนระหว่างสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเบาหวานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อมุ่งหวังผลิตบุคลากรผู้ให้ความรู้เบาหวาน (Certified Diabetes Educator) ที่มีความรู้และทักษะในการสอนและช่วยเหลือดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบองค์รวม (Holistic Care)

 

หลักสูตรระยะเวลา 1 ปี (เรียนเฉพาะวันพฤหัสบดีและศุกร์) เรียนภาคทฤษฎีและภาคการศึกษาที่ 2 โดยรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์และในชั้นเรียนที่โรงพยาบาลศิริราชและที่หน่วยงานต้นสังกัด

——————————————–
📝ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 (โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา)

ดาวน์โหลดใบสมัคร:👉🏻https://bit.ly/3dXB7Cm

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช โทร. 02-419 9568-9 ต่อ 105 (คุณธาวินี)

กำหนดการส่งเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวโทเอก

กำหนดการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันส่งเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563:

นักศึกษาต้องปฏิบัติให้ครบตามเกณฑ์การขอสำเร็จการศึกษา ภายในไม่เกินวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/?g=11

ติดต่อสอบถามงานบริการการศึกษา:
LINE Official: @600qubzh
https://lin.ee/8aYGMPb

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2564

ข่าวทั่วไป ข่าวภาควิชา

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์, ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และหน่วยบริหารการจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2564 (Update Diabetes Management and Holistic Care 2021) หัวข้อการประชุม “Challenging in Diabetes Management 2021”

ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2564 โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Siriraj LIVE) 

โดยเป็นหลักสูตรสำหรับอายุรแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป พยาบาล นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร เภสัชกร ผู้ให้ความรู้เบาหวาน และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน 

อัตราค่าลงทะเบียน 2,200 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 

ลงทะเบียนผ่าน http://www1.si.mahidol.ac.th/division/conference/conference/sm_index.php?sm_id=978&menu=7&lang=TH&from=1
(รับจำนวนจำกัด) และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

ทั้งนี้ หากสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

(คุณธาวินี) เบอร์โทรศัพท์. 02 419 9568-9 ต่อ 105 หรือ e-mail: sidmcenter@gmail.com

ประกาศ!! เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19

ข่าวทั่วไป ข่าวโทเอก

📢ประกาศจากงานการศึกษาระดับหลังปริญา‼

เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19 ทางงานการศึกษาระดับหลังปริญญาได้มีการปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Work From Home ทำให้การโทรติดต่องาน/สอบถาม เกิดความไม่สะดวก

จึงขอรบกวนนักศึกษาบัณฑิตและเจ้าหน้าติดต่อทางงานการศึกษาระดับหลังปริญญาผ่านทางช่องทาง LINE OFFICIAL

📆ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เมษายน 2564 ⏰เวลา 8.30-16.30 น.

สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา👉🏻https://lin.ee/WaDN18n
สำหรับเจ้าหน้าที่👉🏻https://lin.ee/IPuJN1o

ผลงานนักศึกษารายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicine (International Program)

SIID ข่าวโทเอก

ได้ปิดคลาสกันไปแล้วกับรายวิชา SIID504 Communication and Informatics in Biomedicine (International Program) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา SIID504 จำนวน 6 คน ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทางงานการศึกษาระดับหลังปริญญาจึงได้ปรับการเรียนการสอนจากรูปแบบ On-site มาเป็น Online เกือบทั้งหมดผ่านระบบ SelecX เนื่องรายวิชานี้มีการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงในการทำสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น Infographic, Short Video งานการศึกษาระดับหลังปริญญาจึงได้มีมาตราการป้องกันในการที่ให้นักศึกษามาเรียนในรูปแบบ On-site

ในรายวิชานี้จะมีการมอบหมายโปรเจคในการทำสื่อมัลติมีเดียก่อนที่จะมีการปิดคลาส นักศึกษาจะต้องสร้างคลิปวิดีโอที่เป็นเชิงการให้ความรู้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งเขียน Abstract ส่งอาจารย์ผู้สอน ซึ่งนักศึกษาก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้เป็นอย่างดี

ผลงานนักศึกษาเผยแพร่ผ่านช่องทาง Youtube

ภาพบรรยากาศภายในห้องเรียน โดยการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site

ข่าวดี 🎉 สำหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเข้าใช้งาน 𝐌𝐒.𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝟑𝟔𝟓 ได้ด้วยนะ!!!

ข่าวศิษย์เก่า

🎁 วิธีการเข้าใช้งาน: เข้าใช้งาน Office 365 ได้ที่ https://login.microsoftonline.com
👩‍🎓 สําหรับศิษย์เก่าที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เข้าใช้งานด้วย
อีเมล name.sur@alumni.mahidol.ac.th

หมายเหตุ
1.) อีเมลนักศึกษา (เดิม) จะถูกเปลี่ยนเป็น alumni.mahidol โดยอัตโนมัติ สามารถเข้าใช้งานได้ด้วย password เดิม
2.) อีเมลนักศึกษา (เดิม) ของ google @student.mahidol.edu จะไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้สํารองข้อมูลด้วยนะครับ…

🧑‍🎓สําหรับศิษย์เก่าที่สําเร็จการศึกษา ก่อน ปีการศึกษา 2562 เข้าใช้งานด้วยอีเมลนักศึกษา (เดิม) name.sur@student.mahidol.ac.th

“ขอสงวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับศิษย์เก่าที่มีรหัสนักศึกษาตั้งแต่ 53xxxxx จนถึงรหัสนักศึกษาปัจจุบันเท่านั้น”

Faculty Development Seminar 2020

ข่าวโทเอก
🎥 Faculty Development Seminar 2020 . . .
presented by Univesity of Chile, Chulalongkon University, Mahidol University and TMDU
 
▶️ Taking Down The Splenic Flexure in Lap Colorectal Surgery: Why, When and How? (by Dr. Mario Antonio Abedrapo Moreira – University of Chile)
▶️ The Role of Thai Royal Dental College in Graduate Studies in Thailand (by Dr. Pornchai Jansisyanont – Chulalongkon University)
▶️ Joint and Double PhD Programs in Mahidol University (by Dr. Thanwornchai Limjindaporn – Mahidol University)

ประกาศ “งดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา”

ข่าวโทเอก

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น) รอบที่ 3

ข่าวโทเอก
‼️ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคต้น)
รอบที่ 3 (1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564)‼️

 

👉🏻 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
👉🏻 ปริญญาโท
👉🏻 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
👉🏻 ปริญญาเอก
🌍 ทั้งหลักสูตรไทย – หลักสูตรนานาชาติ (ภาคปกติ – ภาคพิเศษ) มากกว่า 200 หลักสูตร
 
▶️ สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/admission-thai/
▶️ ติดตามรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/…/anno…/cur_open_list.php
 
✅ ติดต่องานรับนักศึกษา
LINE ID: @160ohrzm หรือ https://lin.ee/etdXzR4
📩 Email: gradthai@mahidol.ac.th
สอบถามงานรับนักศึกษา โทร :
ธวัชชัย 092 849 1755
เนาวรัตน์ 092 849 2382
ชญาดา 092 849 2127