งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ขอแจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะฯ ดังต่อไปนี้

1.กรอกข้อมูลการรักษาสุขภาพ/สิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อใช้บริการ Student Center นักศึกษาบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 60 คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

2.กรอกแบบสอบถามความคาดหวังก่อนเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 60 คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

3. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะฯ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ

 

ประกาศ

เรื่อง กำหนดวันย้ายเข้าหอพักแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

 

ประกาศ

เรื่อง แจ้งกำหนดการย้ายออกจากหอพักของ แพทย์ประจำบ้านผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2559 

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

หอสมุดศิริราชเปิดอบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วม
โครงการอบรม “First Aid รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย”
(Leaderships and management skills)

📌วันที่ 5 ตุลาคม 2562
📌เวลา:08.30 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตศาลายา
📌วิทยากร : อาจารย์แพทย์หญิงพรรณอร เฉลิมดำริชัย, อาจารย์แพทย์หญิงภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ

✍️ สมัครได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/softskills/th/project.php?side_id=02&&proj_rn=01&&proj_id=GRSKL077

การดำเนินงานโครงการ Inbound graduate students

เมื่อวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้น งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ดำเนินการต้อนรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก จาก Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยน เข้าศึกษาดูงาน เป็นจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 

  1. Mr.Simon Larsson เข้าศึกษาดูงานที่ภาควิชา วิทยาภูมิคุ้มกัน โดยมีรศ.ดร.นพ.ปีติ ธุวจิตต์ เป็นผู้ดูแล
  2. Miss Dhakshenya Archithy Dhinagaran เข้าศึกษาดูงานที่ภาควิชา เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม โดยมีผศ.ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท เป็นผู้ดูแล

ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2563

บัณฑิตวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดประกาศทุนได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

พ.ศ. 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. เป็นแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดในหลักสูตรของแพทยสภา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผู้มีสัญชาติไทยที่กำลังฝึกอบรมที่คณะในระหว่างที่สมัครขอรับทุน
 2. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระหว่างการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าภาควิชา
 3. ต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรก หรือเป็น Corresponding author ของผลงานที่จะไปนำเสนอ

กำหนดการยื่นใบสมัคร

รอบที่ 1

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนกันยายน

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนตุลาคม

เดินทางระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

รอบที่ 2

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนธันวาคม

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนมกราคม

เดินทางระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

รอบที่ 3

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมีนาคม

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนเมษายน

เดินทางระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม

รอบที่ 4

หมดเขตยื่นใบสมัครขอรับทุนในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมิถุนายน

โดยมีกำหนดสัมภาษณ์และประกาศอนุมัติทุนในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

เดินทางระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

 

อัตราการให้เงินทุน

 1. ค่าลงทะเบียนการประชุม ให้เบิกจ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกิน 30,000 บาท
 2. ค่าเดินทาง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ให้เบิกจ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกินที่คณะฯ กำหนด
 3. ค่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกิน 3,000 บาท/วัน/คน โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 วัน และผู้ได้รับทุนต้องติดต่อขอเข้าพักร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นก่อน

          ทั้งนี้เมื่อรวมค่าใช้จ่ายทั้ง 3 รายการแล้ว จะอนุมัติทุนได้ไม่เกินอัตราที่คณะฯ กำหนด

ดาวน์โหลด

          – ประกาศทุนแพทย์เฉพาะทางฯ พ.ศ. 2562

          – ใบสมัครทุนฯ

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณชลธิชา ชินบดี งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 โทร.02-419-6433

ขอแสดงความยินดีกับ..นักศึกษาและอาจารย์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น
ประจำปี 2562

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 🏆

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท

1. 5736035 SIMD/M นายรุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.พญ.ฉันทชา สิทธิจรูญ

2. 5337185 SIIM/M น.ส.ฤชุอร ยกชม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.พญ.ธารารัชต์ ธารากุล

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก

1. 5337234 SIIM/D นายกิตติรัฐ กลับอำไพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.เกียรติคุณ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำ

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 🏆

✏️ รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ระดับปริญญาเอก

1.5636242 SIMM/D​ น.ส.อชิณญาณ์ เผือกรอด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย
ประธานหลักสูตร: ผศ.ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล

ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2563

📝 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  1. ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริราช
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  6. สำเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
  7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ

📅 รับสมัครตั้งแต่ : 1 กันยายน 2562 – 15 ตุลาคม 2562

📅 สอบสัมภาษณ์ : ประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม 2562

**การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสามารถส่งด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2562

📍 โดยส่งมาที่ :         งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

                                    โรงพยาบาลศิริราช เลขที่  2  แขวงศิริราช

                                    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

                                    10700

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร ได้ที่นี่ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณชลธิชา ชินบดี โทร. 0 2419 6433

University of Occupational and Environmental Health, Japan (UOEH)
Recruiting international students to join our graduate school

📝 For more information and the application form: https://www.uoeh-u.ac.jp/english/graduate/asiaprogram.html

Postgraduate admission 2019 Second Semester

Application period:
✅Thai Students: Aug 1, 2019 – Oct 10, 2019
✅International Students: Aug 1, 2019 – Sep 30, 2019

– More than 200 International and Thai Programs at Master’s and Doctoral level
– Scholarships and Research Funding Supports Available

Available Programs
https://graduate.mahidol.ac.th/thai/prospective-students/

📘📚Online application
https://graduate.mahidol.ac.th/inter

Orientation International Postgraduate Students Academic Year 2019

New Student Orientation on August 24, 2019.

The orientation will help you to settle in the university, to connect you to your new community, student council, etc. You will also get the information about academic regulations, the requirement for graduation, tips to complete your study on time, health insurance, soft skills and extracurricular activities that you can join during your student life at Mahidol University.

Join the event in Room 408, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. (Faculty of Graduate Studies)