ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2563

ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน แก่หลักสูตรต่าง ๆ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ชลธิศ  ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมแสดงความยินดีผ่านวิดีโอคลิป แก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน   ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

    • หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 163 (ตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562) และได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ 
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Cr. เว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/th/2020/aun-qa-asean/

การจัดสอบ Mahidol University English Language Test: Paper-based Examination (MU-ELT: PBE) รอบ 1/2566

ข่าวโทเอก

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการจัดสอบ Mahidol University English Language Test: Paper-based Examination (MU-ELT : PBE) รอบ 1/2566

📅 วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 – 12:00 น.

📜 ผลสอบสามารถใช้เพื่อประกอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรสามารถนำผลสอบไปใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดลได้

✍️ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.la.mahidol.ac.th ตั้งแต่วันที่  18 – 24 มกราคม 2566 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-441-4401-8 ต่อ 1106 (คุณฤทัย ชุมเปีย)

รับสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ประเภท1 ปีการศึกษา 2566

ข่าวโทเอก
เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษาประเภท 1 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566
สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปีการศึกษา 2566
**สมัครก่อนสัมภาษณ์โดยหลักสูตร**
**ประกาศผลก่อนรายงานตัว**
ดูรายละเอียดและสมัครทุนได้ที่
📆เปิดสมัครตั้งแต่ 1 – 31 มกราคม 2566
📝ทุนประเภทที่ 1
สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่ 1
★ ค่าลงทะเบียน (ตามอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรภาคปกติ)
★ เงินรายเดือน
– ปริญญาโท 10,000 บาท
– ปริญญาเอก 15,000 บาท

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง The special session on teaching sciences to medical and health science students : A Homeostatic Journey with my Students

ข่าวโทเอก

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง The special session on teaching sciences to medical and health science students : A Homeostatic Journey with my Students

ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น.
ณ ห้องประชุมดิถี จึงเจริญ ชั้น 13 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทางออนไลน์

โดย Prof. Cheng Hwee Ming จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซีย

(เปิดรับสมัครรอบที่ 2) เข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวแพทย์

📃 เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1. ใบสมัครแพทย์เฉพาะทางศิริราช
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
7. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานใกล้ชิด จำนวน 2 ฉบับ

📅 รับสมัครตั้งแต่ : มกราคม 2566 – 17 กุมภาพันธ์ 2566

📅 สอบสัมภาษณ์ : ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2566

✉️ การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร สามารถส่งด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์

โดยส่งมาที่ :
คุณชลธิชา ชินบดี
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6
โรงพยาบาลศิริราช เลขที่  2  แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

📝 ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร >>  คลิกที่นี่ 

📞 สอบถามเพิ่มเติมตามเวลาราชการได้ที่ คุณชลธิชา ชินบดี โทร. 0 2419 6433

เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

ข่าวโทเอก
เปิดสมัครทุนบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ดูรายละเอียดและสมัครทุนได้ที่
📆เปิดสมัครตั้งแต่ 1 – 28 มกราคม 2566

ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ข่าวโทเอก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จำนวน 96 ทุน) 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ www.pccms.ac.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรกลาง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566

ข่าวโทเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรกลาง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566
โดยหลักสูตรมีแผนการศึกษา 2 แบบ คือ
1. แบบ 1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
– แบบ 1.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก และต้องเข้าร่วมโครงการ Joint Degree Program ร่วมกับมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of Glasgow)
2. แบบ 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
– แบบ 2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
– แบบ 2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
สมัครเข้าศึกษาได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/admission-thai/…
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.grad.mahidol.ac.th/…/prospective…/view.php…
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: sibiomedsci@mahidol.edu / โทรศัพท์ 024196433

Life-Long Learning with SSPO postgraduate program with MAP-C (Mahidol Apprenticeship Program Curriculum)

ข่าวโทเอก
💡Learning never ends!💡
 
Life-Long Learning with SSPO postgraduate program with MAP-C (Mahidol Apprenticeship Program Curriculum)
 
SSPO is opening the course online/onsite allowing all prosthetists and orthotists to participate outside the campus. Three subjects will be taught for Semester 2, Academic Year 2022.
 
📍Course list and Course detail:
1️⃣ SIPO 546 Projects in Prosthetics and Orthotics [Onsite 100%] https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/CourseList.php?ID=2943
 
2️⃣ SIPO 547 Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics [Online 100%] https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/CourseList.php?ID=2944
 
3️⃣ SIPO 643 Advanced Human Movement Technologies and Rehabilitation [Online 100%] https://graduate.mahidol.ac.th/MAP-2021/CourseList.php?ID=2945
 
💡Online Application period: Now – December 31, 2022
 

ประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.2566

ข่าวโทเอก

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ.2566 หรือ Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2023ภายใต้ theme: Information Innovation Integration ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบข้ามศาสตร์ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข 

ขอเชิญชวนภาควิชา/โรงเรียน/ศูนย์/สถาน ส่งหัวข้อสำหรับการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อและความหมายของหัวข้อ (Tentative Topics)

1. Hot Topic เป็นหัวข้อที่ กำลังเป็นที่สนใจ มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.Transdisciplinary เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ทั่วไปที่ต้องการทบทวนความรู้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชากับภาควิชา หรือ ภาควิชากับองค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. PI-Shaped เป็นหัวข้อการแพทย์ข้ามศาสตร์ มีการบูรณาการร่วมกันกับศาสตร์ในสาขาอื่นๆ เช่น วิศวกรรม การบริหารจัดการ การเงิน กฎหมาย และอื่นๆ หรือระหว่างสหสาขาวิชาชีพในด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชากับคณะอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ องค์กรภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4. HCP หรือ Healthcare Professional เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการนำความรู้ในการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมซึ่งประกอบไปด้วยหลายสาขาวิชาชีพ เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาควิชากับสาขาวิชาชีพอื่น เช่น พยาบาล กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร เป็นต้น

ข้อกำหนด

1. ภาควิชา/โรงเรียน/ศูนย์/สถาน สามารถส่งได้ 2-3 หัวข้อ และเลือกใส่ tentative topic ตามความหมายของหัวข้อตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้  https://forms.office.com/r/9t2cWfCcJc

2. ภาควิชา/โรงเรียน/ศูนย์/สถาน สามารถเลือกได้ว่าต้องการจัดรูปแบบบรรยาย (Lecture) หรือฝึกปฏิบัติ (Workshop) สำหรับห้อง 3A01 (ในกรณีที่เป็น workshop อาจมีการคิดค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม)

3. ครบกำหนดส่งวันที่ 10 มกราคม 2566

4. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกหัวข้อลงตารางการประชุม

5. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด อาจมีหัวข้อที่ไม่ได้รับการคัดเลือก หรือ หัวข้ออาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

หมายเหตุ หากท่านมีแผนการเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ ขอความกรุณาติดต่อประสานงานเกี่ยวกับรายละเอียดได้ที่งานวิชาการ คุณพิริยา โทร 92678 หรือ คุณธีรภัทร โทร  92673

โครงการ Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022

ข่าวโทเอก

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ขอเชิญนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) ที่มีความสนใจในการพัฒนาธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมและต้องการทุนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการ Pre-Incubation for TED Youth Startup 2022

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านการสแกน QR Code บนโปสเตอร์ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: iNT สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และทางเว็บไซต์ https://int.mahidol.ac.th/