Graduate Research Forum 2020

Graduate Research Forum 2020 is now available for abstract/manuscript submission Submission Duration: Now-23FEB20

Please visit our website via www.sirirajgrad.com/grf2020 to see more information

[จาก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล]

มหาวิทยาลัยมหิดล แจกซิมการ์ด 📱
สำหรับใช้งาน internet ฟรี 3 เดือน (แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด ทั้งปริญญาตรี โท เอก) ความเร็ว 4 Mbps(ไม่ลดสปีด)

📌นักศึกษาสามารถเลือกเครือข่ายเองได้ (วิธีการแจกซิม หรือแจก code ขึ้นกับบริษัทผู้ให้บริการ)

📌📌 ลงทะเบียนที่ https://extrabenefits.mahidol.ac.th

-การ login-
ปริญญาโท –> username: g(ตามด้วยรหัสนักศึกษา)
ตัวอย่าง g5813001 และ password เดียวกับที่นักศึกษาใช้เข้า wifi มหาวิทยาลัย

📆 ตั้งแต่วันนี้-3 เมษายน 2563 (ปิดลงทะเบียนเวลาเที่ยงคืน) 

✉️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ inbox facebook กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรคสำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ขอให้นักศึกษาแสดงความยินยอมให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำกรมธรรม์ฯ ผ่านระบบฯได้ที่ http://extrabenefits.mahidol.ac.th ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ของ internet ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำประกันฯ ให้กับนักศึกษาที่แสดงความยินยอมฯ ผ่านระบบฯ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-849-4501-28

📌ตัวอย่างการกรองแบบฟอร์ม (ภาษาไทย) คลิกที่นี่ https://bit.ly/2UfMTOD

**หมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเพียงคนกลางในการรวบรวมข้อมูลและเอกสารเท่านั้น การพิจารณาจัดทำกรมธรรม์ฯ ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันเป็นหลัก

บัณฑิตวิทยาลัยปรับวิธีการให้บริการ
ในช่วงวิกฤตการณ์โคโรนาไวรัส

งานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 8
“Improvement & Innovation การพัฒนาและนวัตกรรม” ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 8ประจำปี 2563 Improvement & Innovation การพัฒนาและนวัตกรรม

📍 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา

📞 สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2849-6600 ต่อ 4241 

🖥️ http://www.gj.mahidol.ac.th/tech/

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ 1) ปี พ.ศ. 2563

แนวปฏิบัติการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ปี 2563

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก
เวชศาสตร์ศาสตร์โรคจากการหลับ ประจ าปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2563

ให้แพทย์ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารหลักสูตรของแต่ละอนุสาขาที่ต้องการสมัคร
กรอกใบสมัคร “แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง”
และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน
ตามที่แจ้งไว้ในแบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกฯ มายัง

งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ ชั้น 15
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารพร้อมใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ชั้น 15

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ 02-419-8045

ทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย  (Research Fellow)

            มีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

    1. วัตถุประสงค์

                 ส่งเสริมแพทย์วิจัยในภาควิชาคลินิก เพื่อสนับสนุนภาควิชาให้มีโอกาสคัดเลือก และสร้างอาจารย์ที่มีศักยภาพการวิจัย

    1. หลักเกณฑ์ประกอบการให้ทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                 ให้แพทย์ผู้ช่วยวิจัยทำสัญญาบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายสนับสนุน ตำแหน่งแพทย์ โดยมีสัญญาครั้งละ 1 ปี

    1. คุณสมบัติของผู้รับทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                 3.1  อาจารย์ / นักวิจัย

                 3.2  มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนเชิงวิชาการ

                 3.3  เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่รับรองโดย สกอ. ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ขอรับทุนต้องเป็นชื่อแรกหรือชื่อหลัก หรือมีผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร หรืออยู่ระหว่างการขอจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

                 3.4 ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาตามโครงการพัฒนาการวิจัยของภาควิชาตามยุทธศาสตร์คณะ หรืออยู่ในกลุ่มเครือข่ายวิจัยนานาชาติและศูนย์วิจัยเป็นเลิศ (Center of Research Excellence) ของคณะ

    1. คุณสมบัติของแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                  4.1  สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต

                  4.2  ต้องปฏิบัติงานวิจัยเต็มเวลา

    1. ภาระผูกพันของแพทย์ผู้ช่วยวิจัย

                  5.1  ต้องส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน Scopus database โดยมีแพทย์ผู้ช่วยวิจัยเป็นชื่อร่วม (Coauthor) อย่างน้อย 1 เรื่อง / ปี โดยที่ผลงานวิจัยนี้ ต้องมีอาจารย์หรือนักวิจัยหรืออาจารย์ภายในกลุ่มวิจัยเป็น Corresponding author (ในกรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงกับฝ่ายวิจัยไว้ล่วงหน้า สามารถยื่นขอส่งงานในรูปแบบอื่น เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา

                  5.2  ต้องรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน

            ในกรณี แพทย์ (ผู้ช่วยวิจัย) ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ) จะสามารถได้รับพิจารณาประเมินผลงานตามที่ได้ให้ข้อตกลงกับทางคณะกรรมการตามระบบประเมินปกติ

รอบการพิจารณาทุน ประจำปี 2563

ครั้งที่

รอบพิจารณา

1/2563

27 กุมภาพันธ์ 2563

2/2563

30 เมษายน 2563

3/2563

25 มิถุนายน 2563

4/2563

27 สิงหาคม 2563

5/2563

29 ตุลาคม 2563

6/2563

24 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : การส่งพิจารณาทุนจะต้องส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนถึงรอบการพิจารณา

หมายเหตุ : รอบการพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

📞 ผู้ประสานงาน: คุณนวลรัตน์ หนูขาว   ติดต่อเบอร์ 02 419 2649

เปิดรับสมัครทุนศึกษาต่อปริญญาโท/เอก Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2564 (2021 TGS) จำนวนสูงสุด 7 ทุน เพื่อนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอกในประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาทุน: สูงสุดไม่เกิน 2 ปี

ระยะเวลารับสมัคร: 6 มกราคม – 22 เมษายน 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-tgs/

ระบบการรับสมัคร: http://application.fulbrightthai.org/

หากมีข้อสงสัย กรุณาส่งอีเมลล์มาที่ tusef@fulbrightthai.org หรือ
ติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2850581-2 ต่อ 106 ภายในวันเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.30 น. – 17.30 น.)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)