ข่าว

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการในงาน “Graduate Research Forum 2020”

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังงานประชุมวิชาการ “Graduate Research Forum 2020” ในวันที่ 12 และ 19 พฤษภาคม 2563

โดยท่านสามารถเข้าร่วมฟังผ่านระบบ WebEx

ซึ่งภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยในหมวดต่าง ๆ เช่น Biomedical Science Research, Clinical & Social Science Research และอื่น ๆ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://wow.in.th/Z5if หรือสแกน QR Code

ประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน และด้วยความห่วงใยนักศึกษาและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเห็นควรให้มีมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนักศึกษาและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2441-4125 ต่อ 100-107
โทรสาร 0-2441-9834

สามารถดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

แจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST, MU GRAD TEST (Speaking Section), MU GRAD TEST (Writing), MU GRAD Plus และ TOEFL ITP รอบจัดสอบเดือนมิถุนายน 2563

แจ้งกำหนดการเปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST, MU GRAD TEST (Speaking Section), MU GRAD TEST (Writing), MU GRAD Plus และ TOEFL ITP
รอบจัดสอบเดือนมิถุนายน 2563

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแจ้งกำหนดการสอบภาษาอังกฤษรอบจัดสอบเดือนมิถุนายน 2563 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์จะทดสอบภาษาอังกฤษสามารถดูกำหนดการสอบและแนวทางการปฏิบัติการเข้าสอบภาษาอังกฤษในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/mutest/index.php?module=Schedule.php&fbclid=IwAR0X1OsIjhZiiBkN57u6CLPNO8sOfLNRgn64PXlAKn53rPLx1L6ppRBVHdo

Online Active Recruitment from Mahidol University

Online Active Recruitment from Mahidol University
Upgrade your skills to prepare for the world after Covid-19

Apply now!!! https://graduate.mahidol.ac.th/ActiveRecruitment2020/

By joining this active online recruitment, the prospective students have a chance to
– win scholarship and research funding support
– discuss with Program Directors about program information, tuition fees, and living cost
– discuss available short courses (course collect leading to a degree)

For more information, please contact – Email: gradinter@mahidol.ac.th
Inbox Facebook Messenger: Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

Image may contain: text

การจัดสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

การจัดสอบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

บัณฑิตวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้หลักสูตรสามารถจัดการสอบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ ทั้งนี้การสอบต้องเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง แนวปฏิบัติมาตรการสําหรับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

และการดําเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง การขยายระยะเวลาการงดเว้นการจัดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและในเขตพื้นที่การสั่งปิด และการดําเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดูประกาศที่นี่

หลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (Diploma, Thai Board of Family Medicine)

หลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

(Diploma, Thai Board of Family Medicine)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ดำเนินแผนการฝึกอบรมตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาลและแผนการฝึก อบรมของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย โดยมีพันธกิจผลิตแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวให้ สามารถ

  1. 1. ให้บริการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพและเข้าใจ ระบบสุขภาพในบริบทชุมชนเมือง (Urban Medicine) ชุมชนเมืองย่อย (Suburban Community) รวมถึง ชุมชนชนบท (Rural Community)
  2. 2. มีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพร่วมกับสหสาขา รักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี ความรู้ความเข้าใจด้านการแพทย์ผสมผสาน (Integrative medicine) ร่วมกับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Disruptive technologies)
  3. 3. สร้างองค์ความรู้ (วิจัยและวิชาการ) ที่ได้มาตรฐาน และสร้างแนวทางในการดูแลผู้ป่วย ครอบครัวและ สังคมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

 นอกจากนี้หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม มีความเอื้ออาทร มีทัศนคติ เจตคติที่ดี ใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพตนเองและวิชาชีพอื่น รวมทั้งผู้ป่วย ญาติ และองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเลือกอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 สำหรับบุคลากรในสถานพยาบาล

การเลือกอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 สำหรับบุคลากรในสถานพยาบาล

คลิกเพื่อเปิดไฟล์ 👇

ฟรีคอร์สเรียน Soft Skills ออนไลน์ ผ่าน Coursera สิทธิสุดพิเศษเฉพาะนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น

📣 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ ลงทะเบียนศึกษาคอร์ส Soft Skills ออนไลน์ของ Cousera ฟรี!

📆ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2563

🖥ลงทะเบียนได้ที่https://www.coursera.org/

▶️หลังจากนั้นแจ้ง email ที่ใช้ในการลงทะเบียนมายังบัณฑิตวิทยาลัย ผ่าน Google Forms
👩🏻‍🏫สำหรับอาจารย์https://bit.ly/34Y43UB
👩‍🎓สำหรับนักศึกษาhttps://bit.ly/3cEHy9P

📃นักศึกษาสามารถนำใบ Certificate มายื่นเพื่อขอเทียบกิจกรรม Soft Skills ของบัณฑิตวิทยาลัยได้

⚠️สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาและอาจารย์ ในระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น

📩สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม email: softskillsgradmu@gmail.com

ทำไมต้องเรียนป.โท/ป.เอก ที่ศิริราช

▶️ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sirirajgrad.com/
🌍สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/
 
🖌รับสมัคร 1 ธันวาคม 2562 – 5 กรกฎาคม 2563
📍#รอบ3 รับสมัครวันที่ 6 มีนาคม 2563 – 5 พฤษภาคม 2563
📍#รอบ4 รับสมัครวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 – 5 กรกฎาคม 2563
 
📩 Email : gradthai@mahidol.ac.th หรือ LINE ID: gradthai

มหาวิทยาลัยมหิดล แจกซิมการ์ด 📱 สำหรับใช้งาน internet ฟรี 3 เดือน

[จาก กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล]

มหาวิทยาลัยมหิดล แจกซิมการ์ด 📱
สำหรับใช้งาน internet ฟรี 3 เดือน (แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลทั้งหมด ทั้งปริญญาตรี โท เอก) ความเร็ว 4 Mbps(ไม่ลดสปีด)

📌นักศึกษาสามารถเลือกเครือข่ายเองได้ (วิธีการแจกซิม หรือแจก code ขึ้นกับบริษัทผู้ให้บริการ)

📌📌 ลงทะเบียนที่ https://extrabenefits.mahidol.ac.th

-การ login-
ปริญญาโท –> username: g(ตามด้วยรหัสนักศึกษา)
ตัวอย่าง g5813001 และ password เดียวกับที่นักศึกษาใช้เข้า wifi มหาวิทยาลัย

📆 ตั้งแต่วันนี้-3 เมษายน 2563 (ปิดลงทะเบียนเวลาเที่ยงคืน) 

✉️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ inbox facebook กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล