งานการศึกษาระดับหลังปริญญา ขอแจ้งกำหนดการสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560 ในส่วนของคณะฯ ดังต่อไปนี้

1.กรอกข้อมูลการรักษาสุขภาพ/สิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อใช้บริการ Student Center นักศึกษาบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2560  ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 60 คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

2.กรอกแบบสอบถามความคาดหวังก่อนเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 5 กันยายน 60 คลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูล

3. เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศของคณะฯ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ

 

ประกาศ

เรื่อง กำหนดวันย้ายเข้าหอพักแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

 

ประกาศ

เรื่อง แจ้งกำหนดการย้ายออกจากหอพักของ แพทย์ประจำบ้านผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2559 

อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่

350 Full Tuition Graduate Scholarship at Ton Duc Thang University in Vietnam, 2019

Applications Deadline: Before 30th Aprill 2019 (Fall semester) and 30th October 2019 (Spring semester)

Course Level: Master, PhD

Study Subject:

  • Master (200 scholarships): Accounting; Applied Mathematics; Automation and Control Engineering; Electronical Engineering; Communications Engineering; Business Administration; Chemical Engineering; Civil Engineering; Transportation Engineering; Computer Science; Economics Law; Environmental Engineering; Labor Protection; Finance and Banking; Applied Art; Sociology; Sports Management; Teaching English to Speakers of Other Languages
  • PhD (100 scholarships): Business Administration; Civil Engineering; Computer Science; Computational Science
  • Postdoc (50 fellowships): All fields (review based on research and publication ability)

Scholarship Award:

  • Total Fee tuition of master programme: $2000 – $2200 for the whole programme in 2 years
  • Total Fee tution of doctoral programme: $8700 for the whole programme in 4 years

Number of Scholarships: 350

Scholarship can be taken in: Before 15th July 2019 (Fall semester) and 15th December 2019 (Spring semester)

Further information: https://grad.tdtu.edu.vn/en/

How to Apply: Online Application

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2562”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 4 

หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”

📅 วันศุกร์ที่ 14  มิถุนายน 2562

📍 ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร กรุงเทพฯ

รายเอียด

  • บทความวิจัยทุกบทความจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding Book) และ
  • บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

📝 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน/ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2562 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://confefence.sci.dusitac.th/sdnc2019/

📝📝กำหนดการสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561📝📝

วันสุดท้ายที่จะรับเอกสารหลักฐานการขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ต้องการขอสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ภายในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

⏩ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/graduation2561.php?fbclid=IwAR2l2GJMFwXTUTnxvYP_Hl9ndIhZctiAgZ3M7FipVvxiePWGAE7GMjp7QCo

📣📣ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าร่วม..
โครงการอบรมเรื่อง การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์
(Information technology skills)

วิทยากร : พันตำรวจโท พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

📅 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
⏰ เวลา:08.30 – 12.00 น.
📌 ณ ห้อง 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
http://www.grad.mahidol.ac.th/softskills/th/project.php?side_id=04&&proj_rn=01&&proj_id=GRSKI019

📣 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วม 📣
โครงการ MU Grad อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งตามรอยพ่อ ครั้งที่ 3”
(Leaderships and management skills)

📅 ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
ณ ป่าชายเลนคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
⏰ เวลา 08.00 น.-17.30 น.

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2562
รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน เท่านั้น (นักศึกษาไทย 30 ท่าน นักศึกษาต่างชาติ 30 ท่าน)

👛 ค่าใช้จ่าย 300 บาทต่อท่าน ตลอดทั้งโครงการ

🔎 สามารถสมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่ : Professional Skills Development

ขยายเวลารับสมัคร
โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

จากเดิม ปิดรับแบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ขยายเวลา ปิดรับแบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

การให้รางวัลสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา

  1. GPA ไม่ต่ำกว่า 4.00
  2. สำเร็จการศึกษาภายในกำหนดระยะเวลาของหลักสูตร
  3. เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 และจะต้องสำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 2562
  4. มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ดังนี้
   • ระดับปริญญาโท: นักศึกษาต้องตีพิมพืผลงานจากวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูลสากล ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง
   • ระดับปริญญาเอก: นักศึกษาต้องตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูลสากล ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง

รางวัลที่ได้รับ

ได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งมีชื่อบันทึกไว้ใน “DEAN’S LIST” และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

ระยะเวลาสมัครขอรับรางวัล: ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2562

✍ นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครขอรับรางวัลได้ที่นี่ คลิกเพื่อดูรายละเอียด