ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2565

ชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์บัณฑิตศึกษาศิริราช ภายใต้การดูแลของงานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีวัตถุประสงค์ที่จะประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งได้ประกอบอาชีพหรือมีผลงานที่มีชื่อเสียง เป็นประโยชน์ และได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ อันถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วโดยได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565

การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2565 จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการ
2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา ด้านบริหาร
3. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา ด้านบริการ
 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2565 ดังนี้
1. ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการ
ศาสตราจารย์ ดร. เกศรา ณ บางช้าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
 
2. ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตศึกษา ด้านวิชาการ

อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา