โครงการ Toyama University Exchange Program – Fall 2019

ข่าวโทเอก

📢ประชาสัมพันธ์📢

“โครงการ Toyama University Exchange Program – Fall 2019”

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนหรือทำวิจัย ณ Toyama University ประเทศญี่ปุ่น

⏰ ระยะเวลากิจกรรมแลกเปลี่ยนหรือทำวิจัย

  • 1 ภาคการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 หรือ
  • 1 ปีการศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563

👩👨 คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ถือสัญชาติไทย
  2. ได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

📅 ปิดรับสมัคร

  • วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

🔎 ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่ University of Toyama