🎉 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สมัครเข้าร่วมโครงการ.. เคล็ดลับของนักสร้างสรรค์นวัตกรรม (Design of creative thinking)
 
📃 วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2562
📍 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล