โครงการอบรม “First Aid รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย” (Leaderships and management skills)

ข่าวโทเอก

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสมัครเข้าร่วม
โครงการอบรม “First Aid รู้ไว้สักนิด ช่วยชีวิตให้ปลอดภัย”
(Leaderships and management skills)

📌วันที่ 5 ตุลาคม 2562
📌เวลา:08.30 – 16.30 น.
ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตศาลายา
📌วิทยากร : อาจารย์แพทย์หญิงพรรณอร เฉลิมดำริชัย, อาจารย์แพทย์หญิงภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ

✍️ สมัครได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/softskills/th/project.php?side_id=02&&proj_rn=01&&proj_id=GRSKL077