โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Seoul National University เกาหลีใต้

ข่าวโทเอก

📢 โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Seoul National University เกาหลีใต้ 📢

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
  2. มี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. มีผลสอบภาษาอังกฤษ / ภาษาเกาหลีตามที่กำหนด (TOEFL IBT 88, IELTS 6.0, TEPS 560 / KLPT TOPIK Level 5)

✍ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องทำการตรวจสอบรายวิชาที่จะศึกษาและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sugang.sun.ac.kr