ทุนเฉลิมพระเกียรติส่วนที่ 2 (WFME, AUN-QA)

ข่าวแพทย์

โครงการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน
ครั้งที่ 
26

(Continuing Medical Education in Current Clinical Practice – 26th)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

ทุก 2 สัปดาห์ตลอดปี (ศุกร์เว้นศุกร์) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่  27 เมษายน  2561

เวลา  13.00 –   15.00 น.   รวมทั้งสิ้น 48 ชั่วโมง

ณ ห้องประชุมสถิตนิมานการ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ดาวน์โหลดโครงการ คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครลงทะเบียน คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดตารางสอน คลิกที่นี่