เวทีนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น
(Innovative Thesis Award)