เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก เวชศาสตร์ศาสตร์โรคจากการหลับ ประจาปีการศึกษา 2563”

ข่าวแพทย์

ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รับสมัครแพทย์ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก
เวชศาสตร์ศาสตร์โรคจากการหลับ ประจ าปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2563

ให้แพทย์ผู้สนใจศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารหลักสูตรของแต่ละอนุสาขาที่ต้องการสมัคร
กรอกใบสมัคร “แบบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง”
และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน
ตามที่แจ้งไว้ในแบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกฯ มายัง

งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ ชั้น 15
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารพร้อมใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการศึกษาภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ตึกสยามินทร์ชั้น 15

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ 02-419-8045