• ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขากุมารเวชพันธุศาสตร์ (Clinical Fellowship Training Program in Pediatric Genetics)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขากุมารจิตเวชศาสตร์ (Clinical Fellowship Training Program in Child Psychiatry)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ  (Clinical Fellowship Training Program in Cornea and Refractive Surgery)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาจอประสาทตา (Clinical Fellowship Training Program in Retina)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาจักษุวิทยาเด็กและโรคตาเหล่ (Clinical Fellowship Training Program in Pediatric Ophthalmology and Strabismus)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาโรคต้อหิน  (Clinical Fellowship Training Program in Glaucoma)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาจักษุวิทยาโรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตา  (Clinical Fellowship Training Program in Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาจักษุวิทยาโรคประสาทจักษุ (Clinical Fellowship Training Program in Neuro-Ophthalmology)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ  (Clinical Fellowship Training Program in Ocular Immunology and Inflammation)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาประสาทรังสีวิทยา (Clinical Fellowship Training Program in Neuroradiology)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง (Clinical Fellowship Training Program in Diagnostic Imaging)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท (Clinical Fellowship Training Program in Interventional Neuroradiology)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขารังสีวินิจฉัยระบบหลอดเลือด (Clinical Fellowship Training Program in Interventional Radiology)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขารังสีรักษาด้วยเทคนิคขั้นสูง (Clinical Fellowship Training Program in Advanced Radiation Oncology)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน (Research Fellowship Training Program in Immunology)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาการบำบัดความปวด (Clinical Fellowship Training Program in Pain Management)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม (Clinical Fellowship Training Program in Head – Neck and Breast Surgery)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขากุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ (Clinical Fellowship Training Program in Pediatric Orthopedics)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาเนื้องอกทางออร์โธปิดิคส์ (Clinical Fellowship Training Program in Orthopedic Oncology)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขากีฬาเวชศาสตร์ (Clinical Fellowship Training Program in Orthopedic Sport Medicine)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ (Clinical Fellowship Training Program in Hand and Microsurgery)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง (Clinical Fellowship Training Program in Spinal Surgery)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์บูรณสภาพ (Clinical Fellowship Training Program in Adult Orthopedic Reconstructive Surgery)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์ (Clinical Fellowship Training Program in Orthopedic Trauma)

 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาการใช้กล้องเพื่อส่องตรวจและรักษาทางนรีเวช (Clinical Fellowship Training Program in Gynecologic Endoscopy)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์เฟลโลว์ อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ (Clinical Fellowship Training Program in Rhinology and Allergology)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์เฟลโลว์  อนุสาขาโรคกล่องเสียง หลอดลม ศีรษะและคอ (Clinical Fellowship Training Program in Laryngology – Head and Neck Surgery)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาไฟฟ้าหัวใจ (Clinical Fellowship Training Program in Cardiac electrophysiologic study, radiofrequency ablation and intracardiac device implantation)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Clinical Fellowship Training Program in Interventional Cardiology)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นความถี่สูง (Clinical Fellowship Training Program in Stroke and Neurosonology)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาตจศัลยศาสตร์ (Clinical Fellowship Training Program in Dermatologic Surgery)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาหัตถการวินิจฉัยและรักษาโรคระบบการหายใจ (Clinical Fellowship Training Program in Interventional Pulmonology)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์ ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี (Clinical Fellowship Training Program in Hepatopancreatobilliary Surgery)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก  อนุสาขาผ่าตัดส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไป  (Clinical Fellowship Training Program in minimally Invasive Surgery)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก  อนุสาขาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม (Clinical  Fellowship Training Program in Hair Disorders and Hair Transplantation)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก  อนุสาขารังสีวินิจฉัยเต้านมและหัตถการ (Clinical Fellowship Training Program in Breast Imaging and Intervention Skill)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก  อนุสาขาศัลยศาสตร์หัวใจขั้นสูง (Clinical Fellow training Program in advanced Cardiac Surgery)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก   อนุสาขาจุลศัลยกรรมประสาท

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาขั้นสูง และปลูกถ่ายไต (Advanced Aortic Surgery)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือดแดงใหญ่ขั้นสูง (Advanced Urologic Surgery and Kidney Transplantation)

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาประสาทวิทยาโรคลมชัก

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาภาพวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุและความผิดปกติของกระดูกด้านเมตาบอลิก

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาเฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือดเด็ก

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาโรคหู โสตประสาท การได้ยินและทรงตัว

 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก  อนุสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยาสำหรับเด็ก