หลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านทางระบบ Online  ได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th  โดยการรับนักศึกษา พิจารณาตัดสินโดย คณะกรรมการบริหารของแต่ละหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย อาจมีการสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมขึ้นกับแต่ละหลักสูตร และบางหลักสูตรอาจต้องมีการศึกษารายวิชาก่อนเริ่มเรียน

ระยะเวลาในการสมัคร

ระยะเวลาในการรับสมัครเป็นไปตามกำหนดการของทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถดูรายละเอียดระยะเวลาการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล www.grad.mahidol.ac.th

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ)

กายวิภาคศาสตร์ 

กายอุปกรณ์(หลักสูตรนานาชาติ) 

การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)

จิตวิทยาคลินิก 

จุลชีววิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) 

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ชีวสารสนเทศทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) 
 
นิติวิทยาศาสตร์ 

เภสัชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาการระบาด 

วิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสูตรนานาชาติ) 

ฟิสิกส์การแพทย์ 

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก

สรีรวิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

ชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาเอก

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ)

กายวิภาคศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ) 

จุลชีววิทยาการแพทย์ (นานาชาติ) 

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (นานาชาติ) 

เภสัชวิทยา (นานาชาติ) 

วิทยาภูมิคุ้มกัน (นานาชาติ) 

สรีรวิทยาการแพทย์ (นานาชาติ) 

ชีวเวชศาสตร์ (นานาชาติ) 

ชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาโท สำหรับผู้จบแพทย์เท่านั้น

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) 
– วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
– วิชาเอกจักษุวิทยา
– วิชาเอกประสาทวิทยา
– วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
– วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ทำไมต้องเลือกเรา?

กว่า 129 ปีที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ดำเนินการมา ….

ทุนสนับสนุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสนับสนุนตั้งแต่เข้าศึกษา-ระหว่างศึกษา-จบการศึกษา
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม