หลักสูตรปริญญาโท/ปริญญาเอก

สถาบันการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย

กว่า 129 ปีที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ดำเนินการมา ...

ทุนสนับสนุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสนับสนุนตั้งแต่เข้าศึกษา-ระหว่างศึกษา-จบการศึกษา

การรับสมัคร

          ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านทางระบบ Online  ได้ที่ www.grad.mahidol.ac.th  โดยการรับนักศึกษา พิจารณาตัดสินโดย คณะกรรมการบริหารของแต่ละหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย อาจมีการสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมขึ้นกับแต่ละหลักสูตร และบางหลักสูตรอาจต้องมีการศึกษารายวิชาก่อนเริ่มเรียน

          ระยะเวลาในการรับสมัครเป็นไปตามกำหนดการของทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถดูรายละเอียดระยะเวลาการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ)

กายวิภาคศาสตร์ 

กายอุปกรณ์(หลักสูตรนานาชาติ) 

การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)

จิตวิทยาคลินิก 

จุลชีววิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) 

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ชีวสารสนเทศทางการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) 
 
นิติวิทยาศาสตร์ 

เภสัชวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาการระบาด 

วิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสูตรนานาชาติ) 

ฟิสิกส์การแพทย์ 

วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 

วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก

สรีรวิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ)

ชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

จุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการห้องปฏิบัติการคลินิก

จุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการห้องปฏิบัติการคลินิก (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรปริญญาเอก

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ภาคพิเศษ)

กายวิภาคศาสตร์การแพทย์
(หลักสูตรนานาชาติ) 

จุลชีววิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

เภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

วิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) 

สรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

ชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

กายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปริญญาโท สำหรับผู้จบแพทย์เท่านั้น

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์
(หลักสูตรนานาชาติ) 
– วิชาเอกกุมารเวชศาสตร์
– วิชาเอกจักษุวิทยา
– วิชาเอกประสาทวิทยา
– วิชาเอกวิสัญญีวิทยา
– วิชาเอกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา