สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

สำหรับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

🖊 การจัดทำหลักสูตร (เฉพาะ Intranet เท่านั้น)

ขอให้หลักสูตรตรวจสอบรูปแบบแบบฟอร์มต่างๆให้ถูกต้องโดยยึดจาก Website Intranet ของบัณฑิตวิทยาลัยก่อนดำเนินการจัดทำปรับปรุง/เปิด หลักสูตร

  • แบบเสนอขออนุมัติอาจารย์พิเศษที่มีชั่วโมงสอนเกินกว่าร้อยละ 50
  • เอกสาร สมอ.08 (การปรับปรุงย่อย)
  • แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
  • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
  • แบบฟอร์ม รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) [ภาษาไทย]
  • แบบฟอร์ม รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) [ภาษาอังกฤษ]
  • แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย
  • แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร : ระบุสาขาวิชาตาม ISCED

🖊 คู่มือการกรอก CHECO (เฉพาะ Intranet เท่านั้น)

🖊ปฏิทินการประชุมของบัณฑิตวิทยาลัย

สำหรับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง