ขอความร่วมมือนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ (รหัสนักศึกษา 63) เข้ารับการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)

ข่าวโทเอก

ขอความร่วมมือนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ (รหัสนักศึกษา 63) เข้ารับการตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)

การตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใหม่ทุกคนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรวบรวมข้อมูลดัชนีมวลกาย ค่าเปอร์เซ็นต์ไขมัน ไขมันในช่องท้อง มวลร่างกาย ฯลฯ โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. นักศึกษาเลือกวันเข้ารับการตรวจ คือ วันพุธหรือศุกร์ เวลา 13:00 -16:00 น. ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
2. ดำเนินจองวันเข้ารับการตรวจ โดยติดต่อไปที่ คุณวทันยา สุขสมบูรณ์ และ คุณธนรัช เป้าชัง (นักสุขศึกษา งานสร้างเสริมสุขภาพ) โทรศัพท์ 02-419-9980 แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
3. เข้ารับการตรวจ ณ งานสร้างเสริมสุขภาพ อาคารหอกีฬาสัมพันธ์ ชั้น 13 หากประสงค์เปลี่ยนแปลงวัน โปรดติดต่อตามข้อมูลในข้อ 2 อย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ จะใช้เวลาในการตรวจไม่เกิน 30 นาที (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการตรวจ ณ เวลานั้น) และสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยได้ ทางงานสร้างเสริมสุขภาพอนุโลมให้เข้ารับการตรวจในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 แทน

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ประจำปี 2563

ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน แก่หลักสูตรต่าง ๆ โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.ชลธิศ  ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ร่วมแสดงความยินดีผ่านวิดีโอคลิป แก่ผู้บริหารส่วนงานที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน   ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

    • หลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 163 (ตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 15-17 ตุลาคม 2562) และได้รับประกาศนียบัตร ได้แก่ 
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
      • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Cr. เว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/th/2020/aun-qa-asean/