ข่าวสำหรับนักศึกษา ป.โท-เอก

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึ ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

📣 หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาของคณะฯ 📣

ประกาศหยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ...
Read More
/ ข่าวโทเอก

Loading...