รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2 ตำแหน่ง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ประจำปีการฝึกอบรม 2564

ข่าวแพทย์

ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 16 เมษายน 2564
ประกาศผ่านทาง Website/Facebook ของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และส่ง E-mail ถึงผู้ผ่านการคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
     – ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าที่แพทยสภารับรองได้รับการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาแล้ว
     – ผ่านการอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นเวลา 1 ปี
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

** ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก จะต้องเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดหรือ สาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ หรือเทียบเท่าตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ กำหนด

📝ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/preventive/news_detail.asp?id=278

📞 มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อ: คุณสุรางคณา พรแจ่มใส โทรศัพท์ 0 2419 8388