รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ข่าวแพทย์

ศูนย์เบาหวานศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 15 มิถุนายน 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานปีการศึกษา2561

ดาวน์โหลดใบสมัครหลักสูตรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวานปีการศึกษา2561

ระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี (เฉพาะวันพฤหัสบดี และวันศุกร์)

 

โดยเป็นหลักสูตรร่วมสอนระหว่างสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเบาหวานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมุ่งหวังผลิตบุคลากรผู้ให้ความรู้ด้านเบาหวาน (diabetes educator) ที่มีความรู้และทักษะในการสอนและช่วยเหลือดูแลผู้เป็นเบาหวานแบบองค์รวม ทั้งนี้ โครงสร้างของหลักสูตรฯจะประกอบด้วย ภาคการศึกษาที่ 1 เป็นภาคทฤษฎี (เริ่มเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2561) และภาคการศึกษาที่ 2 เป็นการปฏิบัติงานที่หน่วยงานต้นสังกัด และร่วมอภิปรายกรณีศึกษาที่โรงพยาบาลศิริราช (เริ่มเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2562)