มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 163 (The 163rd AUN – QA Programme Assessment at Mahidol University)

ข่าวโทเอก

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 163 (The 163rd AUN – QA Programme Assessment at Mahidol University) โดยมี Dr. Arnel Onesimo O. Uy, Chief Assessor กล่าวถึงกระบวนการการตรวจประเมิน ในโอกาสนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 163 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2562 โดย มีหลักสูตรเข้ารับการตรวจประเมิน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะกายภาพบำบัด
(Doctor of Philosophy Program in Physical Therapy (International Program), Faculty of Physical Therapy)

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(Master of Science Program in Immunology (International Program), Faculty of Medicine Siriraj Hospital)

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(Master of Science Program in Anatomy, Faculty of Medicine Siriraj Hospital)

4.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์
(Master of Public Health Program (International Program), Faculty of Public Health)

Cr. เว็บไซต์ https://mahidol.ac.th/th/2019/163aun-qa-opensession/