ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการรางวัลนวัตกรรมวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับ
👏🎉 นางสาวอชิณญาณ์ เผือกรอด และ ศ.ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย 🎉👏

นักศึกษาระดับปริญญาเอกและอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาการแพทย์ (นานาชาติ)

หัวข้อวิทยานิพนธ์: การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิคร่วมกับเทคนิคพีซีอาร์สำหรับการตรวจหาและแยกชนิดของโรคฟิลาริเอซิส

ได้รับรางวัล วิทยานิพนธ์นวัตกรรมระดับดีมาก 
จากโครงการวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562