บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

ข่าวโทเอก

📢📢บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562

ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย ขอเรียนแจ้งมายังท่านเพื่อทราบ ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่องานในวันดังกล่าว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

🙏🙏🙏