ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวโทเอก

เปิดรับสมัคร “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21

ทั้ง อาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ และ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลวันที่  12 เมษายน 2561

 

สมัครผ่านทางระบบรับสมัครทุน คปก. ที่เว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th

ศึกษารายละเอียดวิธีการสมัคร และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุน ต่างๆ ได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th/download.aspx