ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวโทเอก

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2563

🔹จำนวนทุน 100 ทุน
– สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 70 ทุน
– บัณฑิตวิทยาลัย 30 ทุน

🔸มูลค่าทุนละ 15,000 บาท

🔹กำหนดการยื่นใบสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2563

🔸ประกาศผลการพิจารณา: ภายใน 28 ตุลาคม 2563

🔹พิธีรับมอบทุน: เดือน พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครขอรับทุน ได้ที่ เว็บไซต์ https://gralumni.mahidol.ac.th/th/index.php/en/2019-05-28-08-13-04/2019-05-29-02-56-08