ทุนการศึกษา

สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ก่อนเข้าศึกษา

ทุนบัณฑิตศึกษา ประเภทที่ 1 และ 2

ประกาศรายงานผู้รับทุน :

สำหรับทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่ 1 และ 2 

การรับสมัคร

สมัครออนไลน์ 

 • ช่วงที่ 1                  วันที่ 1 สิงหาคม – 28 สิงหาคม 2563
 • ช่วงที่ 2                  วันที่ 1 ตุลาคม – 28 ตุลาคม 2563

คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

สิทธิประโยชน์

1. ค่าลงทะเบียน (ตามที่จ่ายจริง)

2. เงินรายเดือน เดือนละ 6,000 บาท สำหรับปริญญาโท และ 12,000 บาท สำหรับปริญญาเอก

เอกสารประกอบการสมัครทุนบัณฑิตประเภทที่ 1

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว
 • ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (โปรดติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศิริราช และ ใช้ บท. 16)
 • ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการเป็นผู้ได้รับทุน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับคนไทย)
 • สำเนาบัตรประชาชน/พลาสสปอร์ต (Passport)
 • สำเนาใบปริญญา
 • สำเนาคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการสมัครทุนบัณฑิตประเภทที่ 2

 • รูปถ่าย 1 นิ้ว
 • ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (โปรดติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาศิริราช และ ใช้ บท. 16)
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 • บทคัดย่อโครงการวิจัย (เป็นเอกสารแนบขนาด A4 ไม่เกิน 4 หน้า) และต้องมีหัวข้อดังต่อไปนี้
    1.  คำชี้แจงปัญหา
    2. วิธีการวิจัย
    3. วัตถุประสงค์
    4. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)/รายงานผลการศึกษา (Grade Report)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับคนไทย)
 • สำเนาบัตรประชาชน/พลาสสปอร์ต (Passport)
 • สำเนาใบปริญญา
 • ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • ใบรับรองการเป็นผู้ได้รับทุน (ถ้ามี)

ทุนบัณฑิตศึกษา ประเภทที่ 1:สำหรับนักศึกษาปีที่ 1

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และมีเกรดเฉลี่ยสะสม (cGPA) 3.00 ขึ้นไป (จากเต็ม 4.00) สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท,และระดับปริญญาเอก รวมทั้งต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
 • นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร และค่าใช้จ่ายรายเดือน 

ทุนบัณฑิตศึกษา ประเภทที่ 2: สำหรับนักศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป

(มีการจำกัดปีที่จะขอได้ กรุณาดูประกาศ)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและมีเกรดเฉลี่ยสะสมในหลักสูตร 3.25 ขึ้นไป (ระดับปริญญาโท) และ 3.50 ขึ้นไป (ระดับปริญญาเอก), ผ่านการศึกษารายวิชามาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และมีผลผ่านทุกรายวิชา, มีหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายต่างๆ แบบเดียวกับทุนบัณฑิตศึกษา รวมทั้งต้องสอบผ่านวิชา

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

นักศึกษาที่จะสมัครทุนบัณฑิตศึกษา ประเภทที่ 1 และ 2 ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ และสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยตามลิ้ง ดังนี้

   นักศึกษารหัส 59 – 61         ปริญญาโท            ปริญญาเอก                                       

   นักศึกษารหัส 62                  ปริญญาโท            ปริญญาเอก                              

   นักศึกษารหัส 63                  ปริญญาโท            ปริญญาเอก

ระหว่างศึกษา

ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Siriraj Graduate Student Exchange)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเห็นสมควรจัดสรรเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตของคณะฯ ในโครงการทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อการวิจัยภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถาบัน (Siriraj Graduate Student Exchange) เพื่อพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา ผลิตผลงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นการยกระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล บรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสู่สากล
2. เพื่อเพิ่มจำนวนผลงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบัณฑิตศึกษาและงานวิจัยกับต่างประเทศ

อัตราการให้เงินทุนสนับสนุน

1. กรณีนักศึกษา Outbound ค่าเดินทาง ไป-กลับ (ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด) ไม่เกินตามอัตราที่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนด ดังนี้

 • ทวีปอเมริกาเหนือ ตะวันตก : 45,000 บาท

 • ตะวันออก: 55,000 บาท

 • ทวีปอเมริกากลางหรือใต้: 45,000  บาท

 • ทวีปยุโรป : 40,000  บาท

 • ทวีปออสเตรเลีย : 35,000 บาท

 • ทวีปเอเชีย (ยกเว้นกลุ่มประเทศอาเซียน) : 28,000 บาท

 • กลุ่มประเทศอาเซียน : 15,000 บาท

2. กรณีนักศึกษา Inbound ค่าใช้จ่าย ตามทุนบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ระยะเวลาการสมัคร

คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ กำหนดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุน และประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ทุก 3 เดือน ดังนี้

ครั้งที่ 1

ช่วงเวลาการเดินทาง : 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม

วันสุดท้ายของการยื่นเอกสารขอรับทุน : วันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม

แจ้งผลการพิจารณา : สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม

ครั้งที่ 2

ช่วงเวลาการเดินทาง :1 มกราคม – 31 มีนาคม

วันสุดท้ายของการยื่นเอกสารขอรับทุน : วันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน

แจ้งผลการพิจารณา : สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน

ครั้งที่ 3

ช่วงเวลาการเดินทาง :1 เมษายน – 30 มิถุนายน

วันสุดท้ายของการยื่นเอกสารขอรับทุน : วันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์

แจ้งผลการพิจารณา : สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์

ครั้งที่ 4

ช่วงเวลาการเดินทาง :1 กรกฎาคม – 30 กันยายน

วันสุดท้ายของการยื่นเอกสารขอรับทุน : วันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม

แจ้งผลการพิจารณา : สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
        (1) กรณีนักศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Outbound)
                (1.1) เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และไม่เป็นนักศึกษาในโครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ทุน คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
            (1.2) มีคะแนนเฉลี่ยของการศึกษาในหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.25 สำหรับนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิตและไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับนักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยต้องผ่านการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
            (1.3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม และมีจดหมายรับรองจากหัวหน้าภาควิชา
            (1.4) ต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่สถาบันคู่ความร่วมมือกำหนดหรือต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
            (1.4.1) มีคะแนน TOEFL (Internet – based) ตั้งแต่ 61 คะแนน ขึ้นไป 
            (1.4.2) มีคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไป หรือการสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า
            (1.5) ต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมมือระหว่างสถาบันกับคณะแล้ว และช่วงเวลาที่เข้ารับการศึกษา/วิจัยในสถาบันนั้น ต้องอย่างน้อย 3 เดือน


        (2) กรณีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จากสถาบันคู่ความร่วมมือ (Inbound)
            (2.1) เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับมหาบัณฑิต หรือปริญญาดุษฎีบัณฑิตของสถาบันคู่ความร่วมมือ (Inbound)
                (2.2) มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับสถาบันคู่ความร่วมมือ
                (2.3) ต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่สถาบันคู่ความร่วมมือกำหนดหรือต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
                (2.3.1) มีคะแนน TOEFL (Internet – based) ตั้งแต่ 61 คะแนน ขึ้นไป 
                (2.3.2) มีคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไป หรือการสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่า

ทุนนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

สิทธิประโยชน์ 

1.  ค่าลงทะเบียนการประชุม ในอัตราตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท
2. ค่าเครื่องบิน ชั้นประหยัด (อัตราค่าเดินทางไป – กลับ) และไม่เกินอัตราที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนด ดังต่อไปนี้

กลุ่ม/ทวีปอัตรา(บาท)
ทวีปอเมริกา55,000
ทวีปยุโรป40,000
กลุ่มประเทศแอฟริกา40,000
ทวีปออสเตรเลีย 35,000

ทวีปเอเชีย

 • กลุ่มที่ 1 กลุ่มประเทศอาเซียน (กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย)

20,000 บ.

 • กลุ่มที่ 2 กลุ่มประเทศนอกเหนือกลุ่มประเทศอาเซียน 
 22,000 บ.

 3. ค่าที่พัก ให้จ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกิน 3,000 บาท / คน / วัน โดยเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 5 วัน และผู้รับทุนต้องติดต่อขอเข้าพักร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่นก่อน

ทั้งนี้ ผู้รับทุนสามารถเบิกจ่ายเงินทุนทั้งสิ้นในอัตราไม่เกินตามที่จำแนกตามโซน (Zone) ทวีป ดังนี้

อัตราการให้ทุนไม่เกิน (บาท/ครั้ง)

กลุ่ม/ทวีปOral PresentationPoster Presentation
1. กลุ่มประเทศอาเซียนไม่เกิน 20,000 ไม่เกิน 13,500 
2. ทวีปเอเชีย 
(นอกเหนือกลุ่มประเทศอาเซียน)
ไม่เกิน 27,000ไม่เกิน 18,000
3. ทวีปแอฟริกา / ทวีปออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ / ทวีปยุโรปไม่เกิน 40,000ไม่เกิน 27,000 
4. ทวีปอเมริกาไม่เกิน 54,000ไม่เกิน 36,000

หมายเหตุ : ให้จ่ายตามจริง ในอัตราไม่เกินที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้รับการตอบรับให้เสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในระหว่างที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ 

 2. เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ที่สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์โดยได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยให้ดำเนินการเป็นวิทยานิพนธ์ได้ และได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว หรือเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก ที่ผ่าน qualifying examination แล้ว และไม่เป็นนักศึกษาโครงการทุนกาญจนาภิเษก (ทุน คปก.) 

 3. ต้องไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอกไปต่างประเทศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณก่อนขอรับทุนนี้

 4. ต้องเป็นผู้สมัครขอรับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกไปต่างประเทศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ดำเนินการขอรับแล้ว แต่ไม่ได้อนุมัติทุนดังกล่าวจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยต้องมีเอกสารในการสมัครแสดง จึงมาขอรับทุนจากคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 5. ต้องมีรายชื่อเป็นลำดับแรกของบทคัดย่อผลงานทางวิชาการที่จะนำเสนอ

 6. ต้องได้รับการตอบรับจากผู้จัดการประชุมให้นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation หรือ Poster Presentation เรียบร้อยแล้ว

 7. ไม่เคยนำเสนอผลงานดังกล่าวในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมาก่อน

การรับสมัคร

งานการศึกษาระดับหลังปริญญาดำเนินการเปิดรับสมัครการขอรับทุน จำนวน 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ ดังนี้

ครั้งที่ 1 กำหนดวันสุดท้ายของการยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนในวันศุกร์ที่สี่ของเดือนกันยายน สอบสัมภาษณ์ ภายในวันศุกร์แรกของเดือนตุลาคม และประกาศผลภายในวันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายน

ครั้งที่ 2 กำหนดวันสุดท้ายของการยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนในวันศุกร์ที่สี่ของเดือนธันวาคม สอบสัมภาษณ์ ภายในวันศุกร์แรกของเดือนมกราคม และประกาศผลภายในวันจันทร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์

ครั้งที่ 3 กำหนดวันสุดท้ายของการยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนในวันศุกร์ที่สี่ของเดือนมีนาคม สอบสัมภาษณ์ ภายในวันศุกร์แรกของเดือนเมษายน และประกาศผลภายในวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคม

ครั้งที่ 4 กำหนดวันสุดท้ายของการยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนในวันศุกร์ที่สี่ของเดือนมิถุนายน สอบสัมภาษณ์ ภายในวันศุกร์แรกของเดือนกรกฎาคม และประกาศผลภายในวันจันทร์แรกของเดือนสิงหาคม

เอกการการสมัคร
1. ใบสมัคร โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. เอกสารตอบรับให้นำเสนอผลงานจากผู้จัดการประชุม
3. นิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) ที่จะนำเสนอ โดยต้องปรากฏรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนเป็นลำดับแรก และเอกสารอื่นๆ ที่จะไปนำเสนอผลงาน ทั้งนี้ ผลงานต้องมีตราสัญลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปรากฏอยู่ด้วย จำนวน 1 ชุด
4. กำหนดการหรือรายละเอียดของการประชุม
5. เอกสารสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเครื่องบิน โดยต้องระบุเส้นทางการบินและสายการบิน ค่าลงทะเบียน และค่าที่พัก
6. เอกสารการได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี)
7. เอกสารการลงทะเบียน (ถ้ามี)
8. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารที่แสดงว่าผลงานได้รับการตีพิมพ์ภายในปีที่ขอรับทุน หรือหนังสือตอบรับบทความให้ลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เป็นต้น (ถ้ามี)
9. สำเนาใบสมัครและเอกสารประกอบการขอรับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุน Dual/Joint Ph.D. Programs

อัตราการให้เงินทุนสนับสนุน
1. กรณีนักศึกษา Outbound
1.1 ค่าเดินทาง ไป-กลับ (ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด) ไม่เกินตามอัตราที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนด ดังนี้
  • ทวีปอเมริกาเหนือ ตะวันตก : 45,000 บาท
  • ตะวันออก: 55,000 บาท
  • ทวีปอเมริกากลางหรือใต้: 45,000  บาท
  • ทวีปยุโรป : 40,000  บาท
  • ทวีปออสเตรเลีย : 35,000 บาท
  • ทวีปเอเชีย (ยกเว้นกลุ่มประเทศอาเซียน) : 28,000 บาท
  • กลุ่มประเทศอาเซียน : 15,000 บาท

1.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามคู่ความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU)

1.3 ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามทุนคปก.-ศิริราช

1.4 ทุนการศึกษา (เงินเดือน) ตามคู่ความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU)
 
2. กรณีนักศึกษา Inbound         
2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลตามที่จ่ายจริง ตามคู่มือความร่วมมือระหว่างสถาบัน (MOU)
2.3 ทุนการศึกษา (เงินเดือน) ตามทุนบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
*คณะให้ทุนโครงการปริญญาเอกร่วมสองสถาบัน (Dual Ph.D Program) และ/หรือ ทุนปริญญาเอกหลักสูตรร่วมสองสถาบัน (Joint Ph.D Program) จำนวนรวมไม่เกิน 2 ทุน ต่อ 1 ปีการศึกษา (กรณีนักศึกษา Outbound ให้ทุนต่อเนื่อง 2 ปี, กรณีนักศึกษา Inbound ให้ทุนต่อเนื่อง 3 ปี)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. กรณีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Outbound)

(1.1) เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องผ่านการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

(1.2) ต้องไม่เป็นนักศึกษาในโครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (ทุน คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

(1.3) มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับสถาบันคู่ความร่วมมือ

(1.4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมและมีจดหมายรับรองจากหัวหน้าภาควิชา

(1.5) ผู้ขอรับทุนต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่สถาบันคู่ความร่วมมือกำหนดหรือต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ (ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก) ดังนี้

           (1) มีคะแนน TOEFL (Internet – based) ตั้งแต่ 79 คะแนน ขึ้นไป หรือ

           (2) มีคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือการสอบอื่นๆที่เทียบเท่า

(1.6) ผู้ขอรับทุนต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่สถาบันคู่ความร่วมมือกำหนดหรือต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ (ประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก) ดังนี้

              (1) มีคะแนน TOEFL (Internet – based) ตั้งแต่ 61 คะแนน ขึ้นไป หรือ

               (2) มีคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไป หรือการสอบอื่นๆที่เทียบเท่า

(1.7) ต้องได้รับจดหมายตอบรับเข้าศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสถาบันกับคณะแล้ว

2. กรณีนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จากสถาบันคู่ความร่วมมือ (Inbound)

(2.1) เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ของสถาบันคู่ความร่วมมือ (inbound)

(2.2) มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับสถาบันคู่ความร่วมมือ

(2.3) ผู้ขอรับทุนต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่สถาบันคู่ความร่วมมือกำหนดหรือต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ดังนี้

(1) มีคะแนน TOEFL (Internet – based) ตั้งแต่ 61 คะแนน ขึ้นไป หรือ

(2) มีคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6 คะแนนขึ้นไป หรือการสอบอื่นๆที่เทียบเท่า

การรับสมัคร

คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ กำหนดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุน และประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ทุก 3 เดือน ดังนี้

เอกสารประกอบการรับทุน

1. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากภาควิชาที่ลงนามโดยหัวหน้าภาควิชา และประธานคระกรรมการบริหารหลักสูตร

2. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ใบ

4. หนังสือรับรองความประพฤติจากหัวหน้าภาควิชา

5. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

6. หนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการให้เข้าศึกษาจกาสถาบันที่ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างสถาบันกับคณะแล้ว

7. ผลงานตีพิมพ์ หรือ หากอยู่ในระหว่างการตีพิมพ์โปรดแนบหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความจากวารสาร (ถ้ามี)

ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทางฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ทุนสำหรับแพทย์

ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ทุนส่งเสริมแพทย์ผู้ช่วยวิจัย (Research Fellow)