ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)

บุคลากร

ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยด้านที่เกี่ยวข้องเบอร์โทรศัพท์
1.รัตนภรณ์ ประกอบทรัพย์หน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน02-419-6431
2.ทิชารัตน์ ภูมิหน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางใบรับรอง/อบรม GP02-419-6431
3.ภัสสย์ภรณ์ สุภาภรณ์ประดับหน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง02-419-6431
4.ชลธิชา ชินบดีหน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางทุนสำหรับแพทย์02-419-6433
5.วชิรญาณ์ เลิศไกรหน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสุขภาพจิต02-419-6405
6.วันทนีย์ พูลสวัสดิ์หน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางตารางเวรแพทย์02-419-6436
7.กนกรรณ ครุฑปักษีหน่วยบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา02-4196405-6
8.จารุวัฒน์ คงหิ้นหน่วยบัณฑิตศึกษาเว็บไซต์/กิจกรรม02-4196405-6
9.นวพร กิจสิพงษ์หน่วยบัณฑิตศึกษาทุนสำหรับป.โท-เอก02-4196405-6
10.คุณตะวัน สนธิเทศหน่วยบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา02-4196405-6
11.สุพาภรณ์ เฉลิมวุฒิหน่วยพัฒนาคุณภาพหัวหน้างาน/ยุทธศาสตร์02-4196405-6
12.ศศิธร เมธีวรกุล หน่วยพัฒนาคุณภาพAUN-QA02-4196405-6
13.พัชรีพร ชูศรีทองหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/แพทย์ต่างชาติ02-4196405-6
14.จุฑารัตน์ เทียมอัมพรหน่วยพัฒนาคุณภาพพัฒนาคุณภาพ/รายงาน KPI02-4196405-6
15.ทิพยภรณ์ บุญประคองหน่วยสนับสนุนการศึกษาพัสดุ/HR02-419-6437
16.สมมงคล ไม้หอมหน่วยสนับสนุนการศึกษาผู้จัดการหอพัก02-419-6432
17.ปริญญา ภาวะสุทธิพงษ์หน่วยสนับสนุนการศึกษาหอพัก02-419-6432
18.อุษา ยงอยู่เย็นหน่วยสนับสนุนการศึกษาเลขารองคณบดีฯ/ สารบรรณ02-419-6405
19.ปริยา จันทร์เพ็งหน่วยสนับสนุนการศึกษา Internet Account/สารบรรณ02-419-6430
20.ศศินภา ห้องดอกไม้หน่วยสนับสนุนการศึกษาสารบรรณ02-419-6430