ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)

บุคลากร

 ลำดับชื่อ-นามสกุลหน่วยด้านที่เกี่ยวข้องเบอร์โทรศัพท์
หัวหน้างานการศึกษาระดับหลังปริญญา
1.สุพาภรณ์ เฉลิมวุฒิหน่วยพัฒนาคุณภาพหัวหน้างาน/ยุทธศาสตร์02-4196405-6
หน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
2.รัตนภรณ์ ประกอบทรัพย์หน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน02-419-6431
3.ภัสสย์ภรณ์ สุภาภรณ์ประดับหน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง02-419-6431
4.ชลธิชา ชินบดีหน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางทุนสำหรับแพทย์02-419-6433
6.วันทนีย์ พูลสวัสดิ์หน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางตารางเวรแพทย์02-419-6436
5.วชิรญาณ์ เลิศไกรหน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสุขภาพจิต02-419-6405
7.ทิชารัตน์ ภูมิหน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางใบรับรอง/อบรม GP02-419-6431
8.ปฐมลักษณ์ เฉลิมวุฒิ ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง02-419-6436
หน่วยบัณฑิตศึกษา
9.จารุวัฒน์ คงหิ้นหน่วยบัณฑิตศึกษาเว็บไซต์/กิจกรรม02-4196405-6
10.นวพร กิจสิพงษ์หน่วยบัณฑิตศึกษาทุนสำหรับป.โท-เอก02-4196405-6
11.วรพจน์ อินทร์ถมยา หน่วยบัณฑิตศึกษาทุนการศึกษา ป.โท/เอก02-4196405-6
12.วรางคนา วงศ์กัณหา หน่วยบัณฑิตศึกษาฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา/website02-4196405-6
13.อภิสิทธิ์ ธรรมมะ หน่วยบัณฑิตศึกษา02-4196405-6
หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14.จุฑารัตน์ เทียมอัมพรหน่วยพัฒนาคุณภาพพัฒนาคุณภาพ/รายงาน KPI02-4196405-6
15.ศศิธร เมธีวรกุล หน่วยพัฒนาคุณภาพAUN-QA02-4196405-6
16.รติมา คมคายหน่วยพัฒนาคุณภาพOne Stop Services02-419-6435
หน่วยสนับสนุนการศึกษา
17.ทิพยภรณ์ บุญประคองหน่วยสนับสนุนการศึกษาพัสดุ/HR02-419-6437
18.สมมงคล ไม้หอมหน่วยสนับสนุนการศึกษาผู้จัดการหอพัก02-419-6432
19.อุษา ยงอยู่เย็นหน่วยสนับสนุนการศึกษาเลขารองคณบดีฯ/ สารบรรณ02-419-6405
20.ปริยา จันทร์เพ็งหน่วยสนับสนุนการศึกษา Internet Account/สารบรรณ02-419-6430
21.ปริญญา ภาวะสุทธิพงษ์หน่วยสนับสนุนการศึกษาหอพัก02-419-6432
พันธกิจพิเศษ
22.จิตราวรรณ ไวสาหลง อื่น ๆ (พันธกิจพิเศษ)
ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
AUN-QA
23.ธาวินี วิลามาศ อื่น ๆ (พันธกิจพิเศษ)
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เบาหวาน ศิริราช
หลักสูตร Diabete Educator
24.วันวิสาข์ กลิ่นศรีสุขอื่น ๆ (พันธกิจพิเศษ)
ปฏิบัติงาน ณ หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ (นานาชาติ)
หลักสูตร ชีวเวชศาสตร์ (นานาชาติ)