ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร. 02 419 6634
เบอร์ติดต่อ:
– สารบรรณ: 02-419-6430
– ด้านแพทย์ประจำบ้าน/เฟลโลว์: 02-419-6431 
– ด้านหอพัก: 02-419-6432
– ด้านบัณฑิตศึกษา (ป.โท/เอก): 02-419-6405-6
Email: sigradstudy@gmail.com

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
(ข่าวสารแพทย์ประจำบ้าน)

บัณฑิตศึกษาศิริราช
(ข่าวสาร ป.โท-เอก)

บุคลากร

  

สุพาภรณ์ เฉลิมวุฒิ
หัวหน้างาน
การศึกษาระดับหลังปริญญา
📞 02-419-6436
  
หน่วยฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง

รัตนภรณ์ ประกอบทรัพย์
(หัวหน้าหน่วย)
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
📞 02-419-6431

ภัสสย์ภรณ์ สุภาภรณ์ประดับ
(นักวิชาการศึกษา)
หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง
📞 02-419-6431

ชลธิชา ชินบดี
(นักวิชาการศึกษา)
ทุนสำหรับแพทย์
หลักสูตรเวชบำบัดวิกฤต
📞 02-419-6433

วันทนีย์ พูลสวัสดิ์
(นักวิชาการศึกษา)
ตารางเวรแพทย์/
Internet Account/
Elective ภายนอก
📞02-419-6436

วชิรญาณ์ เลิศไกร
(นักจิตวิทยา)
สุขภาพกายใจ
📞02-419-6405

ปฐมลักษณ์ เฉลิมวุฒิ
(นักวิชาการศึกษา)
หลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรเวชศาสตร์
โรคจากการหลับ
📞02-419-6436

ทิชารัตน์ ภูมิ
(พนักงานพิมพ์)
ใบรับรอง/อบรม GP/ตอบรับ Elective
📞 02-419-6431
หน่วยบัณฑิตศึกษา

จารุวัฒน์ คงหิ้น
(หัวหน้าหน่วย)
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/กิจกรรมบัณฑิตศึกษา
📞02-4196405-6

นวพร กิจสิพงษ์
(นักวิชาการศึกษา)
ดูแลรายวิชากลางคณะ/ดำเนินงานการประชุม
📞02-4196405-6

วรพจน์ อินทร์ถมยา
(นักวิชาการศึกษา)
ทุนการศึกษา ป.โท-เอก/รายงานและติดตามผลผู้รับทุน
📞02-4196405-6

วรางคนา วงศ์กัณหา
(นักวิชาการศึกษา)
ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา
/website
📞02-4196697

อภิสิทธิ์ ธรรมมะ
(นักวิชาการศึกษา)
หลักสูตร M.Sc. Medicine/ดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
📞02-4196697

กุลนาถ หงษ์ลอย
(นักวิชาการศึกษา)
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา/ดำเนินงานประชุมทางวิชาการ
📞02-4196405-6
หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จุฑารัตน์ เทียมอัมพร

(หัวหน้าหน่วย)
รายงาน KPI/ยุทธศาสตร์/MUPA/Risk Management
📞02-4196435

ศศิธร เมธีวรกุล
(นักวิชาการศึกษา)
AUN-QA/ยุทธศาสตร์
📞02-4196435

รติมา คมคาย
(นักวิชาการศึกษา)
One Stop Services
📞02-4196435
หน่วยสนับสนุนการศึกษา

ทิพยภรณ์ บุญประคอง
(หัวหน้าหน่วย)
พัสดุ/HR
📞 02-419-6437

สมมงคล ไม้หอม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
ผู้จัดการหอพัก
📞02-419-6432

อุษา ยงอยู่เย็น
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
เลขารองคณบดีฯ/ สารบรรณ
📞 02-419-6430

ปริยา จันทร์เพ็ง
(พนักงานธุรการ)
สารบรรณ/HR
📞 02-419-6430

ปริญญา ภาวะสุทธิพงษ์
(พนักงานธุรการ)
หอพัก
📞02-419-6432

บุญธิดา นาคสัมปุรณะ
(พนักงานทั่วไป)
ธุรการทั่วไป
📞 02-419-6430
พันธกิจพิเศษ

ธาวินี วิลามาศ
(นักวิชาการศึกษา)
หลักสูตร Diabete Educator
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เบาหวาน
ศิริราช

วันวิสาข์ กลิ่นศรีสุข
(นักวิชาการศึกษา)
หลักสูตร ชีวเวชศาสตร์ (นานาชาติ)
ปฏิบัติงาน ณ หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ (นานาชาติ)