การจัดสรรหอพักแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2560 

ข่าวแพทย์

การจัดสรรหอพักแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ปีการศึกษา 2560 

 

 

การจัดสรรหอพักแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ปีการศึกษา 2560 

1.1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้จัดกลุ่มแพทย์ตามความเร่งด่วนและความเสี่ยงในการดูแลผู้ป่วย ดังนี้

กลุ่ม 1  กลุ่มที่มีภาระงานมาก ผู้ป่วยที่ดูแลมีความเสี่ยงสูงและเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน จำเป็นต้องพักภายในคณะฯ

                ได้แก่ ภาคศัลยศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ อายุรศาสตร์ ทุกสาขาวิชา ตจวิทยา (ชั้นปีที่ 1)        กุมารเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาที่ได้รับการร้องขอเป็นกรณีพิเศษจากภาควิชาฯ (กรณีนี้ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาจะพิจารณาตามความเหมาะสม)

กลุ่ม 2  กลุ่มที่มีภาระงานปกติ ผู้ป่วยที่ดูแลมีความเสี่ยงและความเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉินน้อยกว่ากลุ่มที่ 1

                ได้แก่ ภาคสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา วิสัญญีวิทยา รังสีวิทยาทุกสาขาวิชา จักษุวิทยา จิตเวชศาสตร์ และโสต ศอ     นาสิก ลาริงซ์วิทยา

กลุ่ม 3  กลุ่มที่มีภาระงานปกติ ผู้ป่วยที่ดูแลมีความเสี่ยงและความเร่งด่วนต่ำ

                ได้แก่ ภาคนิติเวชศาสตร์  เวชศาสตร์ฟื้นฟู  พยาธิวิทยากายวิภาค  และพยาธิวิทยาคลินิก

กลุ่ม 4  ได้แก่ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอื่น ๆ ของภาควิชาฯ ต่างๆ

แพทย์กลุ่มที่ 4 จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับสุดท้ายหลังจากจัดสรรให้แพทย์ประจำบ้านเสร็จสิ้นแล้ว

ส่วนแพทย์เฟลโลว์เข้าใหม่  จะพิจารณาห้องพักแพทย์ (เฉพาะวันที่อยู่เวร) โดยขอให้ภาควิชาฯ                          ส่งตารางรายชื่อตามที่แจ้งมาที่งานการศึกษาระดับหลังปริญญา เพื่อดำเนินการจัดสรรต่อไป

1.2    คณะกรรมการหอพักแพทย์ประจำบ้าน จะดำเนินการจัดสรรหอพักสำหรับแพทย์แต่ละกลุ่ม เป็นดังนี้

1.       แพทย์ในกลุ่มที่ 1 และ 2 จะดำเนินการจัดสรร (ตามลำดับ)  ดังนี้

·        แพทย์หญิงจะได้เข้าพักที่หอพัก 6 ชั้นและ 10 ชั้น                                พักห้องละ 3 คน

·        แพทย์ชายจะได้เข้าพักที่หอพักประชาธิปไตย                                     พักห้องละ 2 – 4 คน

·        แพทย์ชายจะได้เข้าพักที่หอพักมหิตลาคารฯ                                         พักห้องละ 4 คน

2.       กรรมการหอพักแพทย์ฯ จะจัดสรรแพทย์ในกลุ่มเดียวกันพักร่วมกันก่อน (ตามลำดับ)  กรณีมีห้องพักเหลือจากแพทย์กลุ่มที่ 1 จึงจะดำเนินการจัดสรรให้แพทย์กลุ่มที่ 2 ที่ต้องการหอพักภายในโรงพยาบาลศิริราช  

3.       แพทย์ในกลุ่มที่ 2 ที่เหลือจากข้อ 1 และแพทย์ในกลุ่มที่ 3 และ 4 จะได้รับสิทธิเข้าพักที่หอพัก 8 ไร่ โดย

                แพทย์ประจำบ้านหญิงจัดให้พักห้องละ             3              คน

                แพทย์ประจำบ้านชายจัดให้พักห้องละ               2 – 3        คน

4.       การกำหนดเบอร์ห้องพักทั้งหมดจะดำเนินการโดยฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภายหลังได้รายชื่อแพทย์ทั้งหมดของแต่ละหอพักแล้ว

5.       หอพัก 8 ไร่ มีบริการรถรับ-ส่งตลอด 24 ชั่วโมง  หากต้องการเดินทางจากหอพัก 8 ไร่มายังโรงพยาบาลศิริราช ในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน ทางคณะฯ มีบริการรถรับ-ส่ง ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ รปภ.หอพักได้โดยตรง

1.3    การจัดสรรหอพักสำหรับแพทย์ที่พักอยู่เดิม

1.       แพทย์ที่พักอยู่เดิมจะสามารถเปลี่ยนแปลงการเข้าพักได้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงห้องพักภายในหอพักเดิมเท่านั้น

2.       ให้สิทธิ์แพทย์ที่พักอยู่เดิมรวมถึงแพทย์ประจำบ้านเดิมที่ศึกษาต่อในระดับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้สิทธิพักต่อ  โดยให้แพทย์เดิมที่ยังไม่จบย้ายรวมกันในห้องพักที่มีที่ว่างอยู่ให้ครบตามจำนวนที่จัดสรรภายในหอพักเดิม            ทั้งนี้  แพทย์ต้อง Scan QR.code พร้อมลงลายมือชื่อยืนยันในแฟ้มรายชื่อตามห้องเดิม 

3.       หากแพทย์ที่พักอยู่เดิมต้องการเปลี่ยนห้องพักหรือจับคู่รวมใหม่ จะต้องระบุลงรายละเอียดในแฟ้มรายชื่อในช่องที่จัดไว้ให้เท่านั้นไม่อนุญาตให้ลงชื่อห้องโดยพลการ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่            17 เมษายน พ.ศ. 2560  โดยฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาจะติดประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันที่หอพัก  หากร้องขอหลังจากนี้จะไม่ได้รับการพิจารณา 

4.       แพทย์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบมาลงชื่อยืนยันด้วยตนเองเท่านั้น

5.       การดำเนินการใดๆ โดยบุคคลอื่น  เพื่อยืนยันการใช้สิทธิการเข้าพัก จะถือเป็น ”โมฆะ” และหากตรวจพบว่า       มีการแจ้งข้อมูลเท็จ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาจะคัดชื่อแพทย์คนดังกล่าวออกจากหอพักและ              จะดำเนินการส่งรายงานไปยังภาควิชาฯ ต้นสังกัดต่อไป 

1.4    การย้ายเข้าหอพักสำหรับแพทย์ใหม่

1     แพทย์ใหม่ทุกคนสามารถติดต่อเพื่อรับกุญแจห้องและเข้าพักในหอพักที่กำหนดได้ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.  2560 เป็นต้นไป ช่วงเวลาก่อนวันที่กำหนด แพทย์ใหม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในการหาที่พักชั่วคราวด้วยตนเองก่อน

2       ไม่อนุญาตให้แพทย์ใหม่ทุกคนเข้าพักในหอพักก่อนวันที่กำหนดในข้อที่ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาตรวจสอบทรัพย์สินเสียหายและดำเนินการซ่อมแซม รวมทั้งดำเนินการดูแลความเรียบร้อยของหอพัก

3       แพทย์ที่เข้าพักในหอพักก่อนวันที่กำหนดไว้ในข้อที่ 1 จะถูกตัดสิทธิการเข้าพัก และฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาจะดำเนินการส่งรายงานไปยังภาควิชาฯ ต้นสังกัดต่อไป

1.5    กระบวนการดำเนินการเพื่อขอเข้าพักในหอพักสำหรับแพทย์ใหม่ มีกำหนดการดังนี้

1.       แพทย์ใหม่ดำเนินการส่งเอกสารแจ้งความจำนงขอหอพักฯ ผ่านระบบ ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

2.       ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพัก ในวันที่  26  พฤษภาคม พ.ศ. 2560  แพทย์ใหม่ตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ผ่านช่องทาง E-mail ที่แจ้งไว้   กรณีหากมีการขอเปลี่ยนแปลงห้องพัก                         * ขอให้ดำเนินการเขียนใบคำร้องได้ที่งานการศึกษาระดับหลังปริญญา  ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 6  ภายในวันที่        31 พฤษภาคม 2560*   โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพัก (รอบสุดท้าย) ให้ทราบอีกครั้ง ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ผ่านช่องทาง E-mail ที่แจ้งไว้เช่นเดิม (กรณีขอเปลี่ยนแปลงห้องพัก) 

3.       หากทราบข้อมูลห้องพักเรียบร้อยแล้ว ขอให้ชำระเงินค่าประกันหอพัก จำนวน 3,000 บาท ได้ที่ตึกชัยนารถนเรนทรชั้น 2 (OPD เก่าริมน้ำ) ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 – 15.30 น.

4.       หากแพทย์ใหม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าพัก หรือ ขอยกเลิกห้องพักที่ได้รับการจัดสรร  ให้ดำเนินการ       เขียนใบคำร้องพร้อมเหตุผล  และส่งใบคำร้องที่งานการศึกษาหลังปริญญา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6  ภายใน        วันศุกร์ที่  7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  (รายละเอียดตามหัวข้อ 1.2 ข้อที่ 1)  ทั้งนี้ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา          จะดำเนินการพิจารณาตามความเหมาะสม และการตัดสินของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาถือเป็นอันสิ้นสุด

5.       แพทย์ใหม่ตรวจสอบรายชื่อของตนเองและลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าพัก  ได้ตั้งแต่วันที่  15 – 31 กรกฎาคม  2560  รายละเอียดดังนี้

(สำหรับแพทย์ประจำบ้านหญิง      ลงลายมือชื่อยืนยันได้ที่ชั้น 1  หอพัก 10 ชั้น)

(สำหรับแพทย์ชาย                       ลงลายมือชื่อยืนยันที่ชั้น 2  หอพักประชาธิปไตย)

6.       แพทย์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบมาลงชื่อยืนยันด้วยตนเองเท่านั้น

7.       การดำเนินการใดๆ โดยบุคคลอื่น เพื่อยืนยันการใช้สิทธิการเข้าพัก จะถือเป็นโมฆะและหากตรวจพบว่ามีการแจ้งข้อมูลเท็จ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาจะคัดชื่อแพทย์คนดังกล่าวออกจากหอพักและจะดำเนินการ          ส่งรายงานไปยังภาควิชาฯ ต้นสังกัดต่อไป 

8.       หากแพทย์ใหม่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าพักหรือกระบวนการจัดสรรหอพัก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา โทรศัพท์ 96432