👏 ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวสุวิมล ผ่องภักดี 👏
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
ลูกศิษย์ ผศ.ดร. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง
ซึ่งนำเสนอผลงานทางวิชาการได้รางวัลที่ 2 จาก 94 โปสเตอร์
ของงานประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์