ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอชิณญาณ์ เผือกรอด ได้รับรางวัล 1st Winner Poster Awards

ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับ…
นางสาวอชิณญาณ์ เผือกรอด

ได้รับรางวัล 1st Winner Poster Awards

จากงาน 6th Annual European Congress on Clinical and Translational Medicine ณ ประเทศเวียนนา

หัวข้อโปสเตอร์: “A lateral flow strip in combination with microfluidic device and polymerase chain amplification for rapid and visual detection of lymphatic filarial infection”