ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ

ข่าวโทเอก

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ภาควิชารังสีวิทยาที่ได้รับรางวัล จาก สำนักงานวิจัยแห่งชาติ
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

🏆 รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก

1. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์
หัวข้อ : “การแบ่งส่วนภาพทางการแพทย์โทนสีเทาแบบสองมิติและสามมิติด้วยวิธีการแปรปรวนพื้นที่ค้นหาในบริเวณใกล้เคียง” (2D and 3D Segmentation of Grayscale Medical Images Using
Variable Neighborhood Search)
สาเร็จการศึกษาจาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)

👏👏👏👏👏