ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน… “รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวโทเอก

📣 ขอเชิญร่วมฟังการนำเสนอผลงาน…
“รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2562
(Innovative and Distinguished Thesis Award Presentation)

📅 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562
 เวลา: 09.00 – 16.00 น.
📌 ณ ห้อง 305, 322, 323, 324, 325 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา