ขยายเวลารับสมัคร
โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

จากเดิม ปิดรับแบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ขยายเวลา ปิดรับแบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม